Informacja – odpady komunalne

INFORMACJA URZĘDU GMINY W BABIAKU NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  (Dz. U. z 2024 r. poz. 399)

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak:

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babiak odbiera i transportuje firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (umowa została zawarta na okres od 01.05.2023 r. do 30.06.2024 r.).

 

Lp. Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON NIP
1. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”
Andrzej Bakun
Roztoka 6,62-513 Krzymów
665-181-26-99
2. Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno
666-00-03-887
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew 665-296-32-71
4. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ,
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
775-000-05-16
5. EKOREC sp. z o.o.
Brzeźno, ul. Słoneczna 7, 62-513 Krzymów
665-303-35-97
6. ECO-SPEED Leszek Bogdański
Kominy 6A, 87300 Brodnica
712-127-98-32
7. ECOVIR Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 36  09-228 Ligowo
776-170-46-81

Więcej „Informacja – odpady komunalne”

Informacja

INFORMACJA

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego
na odbieranie i transport odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości objętych systemem

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.),

Wójt Gminy BABIAK

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem tj. nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych, w tym m.in. nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych przez gminę (m.in. nieruchomości letniskowe), mają możliwość złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu dołączając do niego kopię umowy z przedsiębiorcą, który będzie odbierał odpady z jego nieruchomości niezamieszkanej, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Umowa zawarta z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 ust. 1c musi zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Babiak przyjętym Uchwałą Nr XIX/227/20 Rady Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2020 r.

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie skuteczne od dnia 1 maja 2023 r., tj. od dnia w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak (I piętro) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Babiak, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku w dniu 30 grudnia 2022 r.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz osiągniętych poziomach recyklingu.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak:

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babiak odbiera i transportuje firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (umowa na okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.).

Przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Urząd Gminy w Babiaku, które mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych to:

 

Lp. Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON NIP
1. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”
Andrzej Bakun
Roztoka 6,62-513 Krzymów
665-181-26-99
3. Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno
666-00-03-887
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew 665-296-32-71
5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.
ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin
666-000-12-14
6. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ,
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
775-000-05-16
7. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin
665-298-84-72
8. P.P.H.U. „MARDO” Jolanta Janiak
ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec
665-180-43-00
9. ECOVIR Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 36  09-228 Ligowo
776-170-46-81

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Cały strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jak i część bioodpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami – zagospodarowywany jest w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Sulańskiej 13, 62-510 Konin. Znaczna część bioodpadów stanowiących odpady komunalne zagospodarowywana jest również w kompostownikach przydomowych, których posiadanie zadeklarowało ponad 1224 właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.  Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w całości poddawane są termicznemu przekształcaniu w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie będącym częścią Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, a zatem nie podlegają składowaniu.

 

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

 

Nazwa firmy odbierającej odpady na podstawie umów cywilno-prawnych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych
Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”
Andrzej Bakun
Roztoka 6,62-513 Krzymów
0% 20% brak wskazań (nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 0% 3,98% 100%

 

Gmina Babiak w 2021 roku osiągnęła następujące wyniki w zakresie zagospodarowania odpadów:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (odpady nie były składowane; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów – wymagany poziom osiągnięty).
  • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z obszaru gminy – 28,28% (przy wymaganym poziomie równym 20 % lub większym – Zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) – poziom osiągnięty.
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2021 r. wyniósł 84,80% – poziom osiągnięty.
  • Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) wprowadziła nowość polegającą na obowiązku nieprzekraczania poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. W Gminie Babiak poziom składowania w 2021 roku wyniósł 22,21%.

ODBIÓR ODZIEŻY I TEKSTYLIÓW

Urząd Gminy w Babiaku informuje, ze od dnia 6 maja 2022 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poloniszu, rozpoczynamy przyjmowanie nowej wysegregowanej frakcji odpadów z gospodarstw domowych tj. odzieży i tekstyliów. PSZOK czynny jest :

  • w piątki – w godz. 11 – 18;
  • w soboty – w godz. 8 – 15.

Usługa dotyczy ilości, które wskazują na to, że zostały wytworzone w gospodarstwach domowych, a nie na przykład pochodzą z działalności gospodarczej.

Do odpadów tych zaliczamy: ubrania, obrusy, pościel, ręczniki, firany, zasłony, chusty, szale, kołdry, poduszki, koce itp.

Nie będą przyjmowane: pampersy, parasole, obuwie, odzież zanieczyszczona różnymi substancjami i odzież robocza.

Nabór wniosków w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Gmina Babiak otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Babiak.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z transportem odpadów od wnioskodawcy do miejsca odbierania odpadów, podatku VAT oraz części kosztów niepokrytych z dotacji.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis.

W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro. 

Przypominamy również, że rolnicy zobowiązani do rejestracji w bazie BDO (gospodarstwa rolne powyżej 75 ha) muszą wygenerować przed odbiorem odpadów karty przekazania odpadów.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 2 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.

Wzór wniosku oraz Regulamin dofinansowania dostępny jest w Urzędzie Gminy w Babiaku, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku – http://babiak.org.pl

Rolnicy, którzy zgłoszą chęć udziału w programie są zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca, tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poloniszu.

Informacja o terminie zbiórki zostanie przekazana w najbliższym czasie rolnikom.

UWAGA!

Odpady przekazywane do punktu zbierania muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady powinny być posegregowane i wydzielone według niżej określonych kategorii:

– odpady z folii rolniczej,
– siatka do owijania balotów,
– sznurek do owijania balotów,
– opakowania po nawozach,
– opakowania/worki typu Big Bag.

Każda kategoria odpadów winna być dostarczona na miejsce zbiórki, w taki sposób, aby umożliwić jej zważenie na wadze przenośnej (np. zapakowana w Big-Bagi związane sznurkiem). Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.

Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją tego zadania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babiaku, pok. 34 lub pod nr tel. 63 27 11 071 wew. 139.

Załączniki:

Zarządzenie i regulamin

Wniosek o dofinansowanie

Formularz de minimis

Informacja

INFORMACJA

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Wójt Gminy BABIAK informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem tj. nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych, w tym m.in. nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych przez gminę (m.in. nieruchomości letniskowe), mają możliwość złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu dołączając do niego kopię umowy z przedsiębiorcą, który będzie odbierał odpady z jego nieruchomości niezamieszkanej.

Umowa zawarta z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 ust. 1c musi zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Babiak przyjętym Uchwałą Nr XIX/227/20 Rady Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2020 r.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

Zestawienie informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888):

 

  1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babiak:

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Babiak odbiera i transportuje firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o.w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (umowa na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r.).

Przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Urząd Gminy w Babiaku, które mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych to:

Więcej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że prawidłowym numerem konta, na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320

Informacja dla właścicieli nieruchomości letniskowych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak

Wójt Gminy Babiak informuje, że na mocy uchwał Rady Gminy Babiak podjętych na sesji w dniu 6 listopada 2020 r. od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w wysokości 181,90 zł.

W przypadku właściciela takiej nieruchomości, wobec którego stwierdzony zostanie niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Babiak – sposób gromadzenia odpadów (właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny) – zastosowana zostanie stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości – w wysokości 545,70 zł.

Więcej „Informacja dla właścicieli nieruchomości letniskowych zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak”