image_pdfimage_print

Konsultacje społeczne

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360).

W związku z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021  r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości.

W oparciu o § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku gdy w dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów m.in. określonych w § 6 ust. 4 tego rozporządzenia, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

W takim przypadku zmiana rodzaju miejscowości na wieś stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie. Mając na uwadze powyższe zmiana rodzaju tej miejscowości na „wieś” jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obecnego charakteru tej miejscowości.

W związku z powyższym  Wójt Gminy Babiak przeprowadza konsultacje zmiany rodzaju miejscowości wymienionych pod linkiem:  http://bip3.wokiss.pl/babiak/bip/konsultacje-spoleczne.html

Informacja dla mieszkańców

Urząd Gminy w Babiaku informuje,

że w dniu 24 i 31 grudnia 2021 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poloniszu

czynny jest w godzinach 8:00 da 15:00

Informacja dla interesantów.

Szanowni Interesanci!
Informujemy, że w dniu 07 stycznia 2022 r. Urząd Gminy w Babiaku będzie nieczynny z powodu wyznaczenia pracownikom wolnego dnia od pracy przypadającego za 01 stycznia 2022 r. Obowiązek taki wynika dla pracodawcy z art. 130 paragraf 2 Kodeksu Pracy.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Informacja

INFORMACJA

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Wójt Gminy BABIAK informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem tj. nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych, w tym m.in. nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia publikacji niniejszej informacji właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych przez gminę (m.in. nieruchomości letniskowe), mają możliwość złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu dołączając do niego kopię umowy z przedsiębiorcą, który będzie odbierał odpady z jego nieruchomości niezamieszkanej.

Umowa zawarta z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 ust. 1c musi zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Babiak przyjętym Uchwałą Nr XIX/227/20 Rady Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2020 r.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

E-Doręczenia

Najważniejsze informacje dotyczące Projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych.
Projekt e-doręczeń obejmuje swoim zakresem 3 główne grupy podmiotów:
 1. Administrację publiczną (rządową, samorządową, w tym organy sprawiedliwości, ZUS, KRUS, NFZ),
 2. Obywateli,
 3. Przedsiębiorców (zarówno z CEIDG jak i z KRS).
Cel:
 1. Stworzenie systemu doręczeń elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej.
 2. Przyspieszenie wymiany korespondencji pomiędzy administracją, przedsiębiorcami i obywatelami.
Główne założenia projektu dla administracji:
 1. Obowiązek korzystania z publicznej skrzynki i adresu do e-doręczeń (brak możliwości korzystania z komercyjnego adresu do e-doręczeń)
 2. Automatyczne utworzenie skrzynek i adresów do e-doręczeń.
 3. Obowiązek posiadania rozłożony w czasie (od 5 lipca 2022 r. do 2029 r.), począwszy od administracji rządowej, US, ZUS, NFZ, kończąc na sądach i prokuraturze.
 4. Obowiązek kontaktu formą elektroniczną jeśli druga strona posiada adres do e-doręczeń w relacji A2A i A2B.
 5. Dla obywateli korzystanie (założenie i rezygnacja) będzie zawsze fakultatywne.
 6. Publiczny adres i skrzynka do e-doręczeń są bezpłatne.
Terminy wejścia w życie e-Doręczeń:
 1. Ustawa weszła w życie 5.10.2021 r. Od tego dnia przedsiębiorcy i obywatele mogą założyć skrzynkę i adres do e-doręczeń – poprzez usługę online
 2. Aplikacja dla przedsiębiorców – od 5.07.2022 r.  Od tego dnia przedsiębiorcy mogą zakładać skrzynkę wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (w tym zmianę wpisu).
 3. Obowiązek dla 1-szych podmiotów administracji – od 5.07.2022 r. Od tego dnia pierwsze urzędy będą miały obowiązek posiadać adres e-doręczeń.
 4. Obowiązek dla przedsiębiorców z CEIDG – rozłożony w czasie aż do 2026 r., pierwsza grupa tj. osoby zakładające działalność w CEIDG od 1.02.2023 r. będzie miała obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń
Gdzie szukać dodatkowych informacji/pomocy?
 • gov.pl
 • Infolinia na gov.pl
 • Biznes.gov.pl
 • Centrum Pomocy na Biznes.gov.pl

XXVIII Sesja Rady Gminy Babiak

XXVIII Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

http://babiak.rada24.pl/posiedzenie/16826/afa58184.html

Transmisja wideo z obrad Rady Gminy pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm