Ostrzeżenie meteorologiczne.

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 wielkopolskie (wszystkie powiaty) od 07:00/16.04 do 15:00/16.04.2024 deszcz 10 mm, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

Wybory samorządowe 2024

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów na Wójta Gminy oraz Rady Gminy.

Wyniki wyborów do Rady Gminy: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/300902

Wyniki wyborów na Wójta Gminy:  https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/300902

Druga tura wyborów na Wójta Gminy odbędzie się w dniu 21.04.2024 r.

Petycja

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  –  biorąc pod uwagę, tezy NIK  –  można upewnić się że poruszana przez nas tematyka należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji – wnosimy o: 
Szczegółowe zapoznanie się Decydentów z cytowanym protokołem NIK o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI (w całości dostępny na stronach nik.gov.pl)  oraz o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zastosowania nowoczesnych form promocji gminy o jakich mowa jest w kontencie naszego wniosku.
Wnosimy o zaplanowanie nabycia takich wzmiankowanych wyżej – inteligentnych centrów informacji multimedialnej – oczywiście wszystko w ramach ścisłego stosowania zasad uczciwej konkurencji  i racjonalnego wydatkowania środków publicznych powierzonych przez podatników.
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach: Brdów (dz. o nr ew. 662 i 649/2), Babiak (część dz. o nr ew. 268/4), Osówie (dz. o nr ew. 66/4) i Ozorzyn (dz. o nr ew. 151/5) będących własnością Gminy Babiak.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawynr 2/2024.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Babiak

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, który odbędzie się  w dniu 11 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12:00

 

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 565/1, 566/1 obręb Brdów, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00041493/2.
Powierzchnia nieruchomości: 0,41 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne i pastwiska w pasie przybrzeżnym jeziora Brdowskiego (RV- 0,20 ha); Pastwiska (PsV –  0,21 ha),
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod działalność rekreacyjną, jako teren lasów i zadrzewień oraz grunty orne.
Okres umowy: 5 lat
Cena wywoławcza czynszu: 3000,00 zł + VAT
Wysokość wadium: 300,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Raz do roku, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
Minimalne postąpienie: 100,00 zł

 

I. Miejsce przetargu: Sala nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak.
II. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:
a.złożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;
b. złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu, jego przedmiotem oraz wzorem umowy dzierżawy;
c. wpłacą wadium, w wysokości wskazanej w powyższej tabeli, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2024 roku, na konto Gminy Babiak nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713, w treści wpisując: przetarg na dzierżawę Brdów 565/1 566/1 .

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21  w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.

Zarządzenie Nr 307/2024
Załącznik 1 do Zarządzenia 307/2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na terenie miejscowości Lubotyń, (lokal usługowy o powierzchni 111 m2 położony na dz. o nr ew. 149/1) będących własnością Gminy Babiak.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Wykaz nr 1/2024

nieruchomości przeznaczonych na wynajem w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego

Opis nieruchomości

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu

Okres najmu

Wysokość stawek czynszu / okres naliczenia czynszu oraz termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Adres

Oznaczenie nieruchomości i nr księgi wieczystej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Lubotyń 14,

62-620 Babiak

Lubotyń

Dz. nr 149/1, ark. mapy 1, obręb Lubotyń

Brak KW

 

111 m2

 

Lokal użytkowy w budynku parterowym. Wyposażony w instalację: – elektryczną;

Wodną.

Lokal handlowo – usługowy. 5 lat 823,12 zł

+

Należny podatek VAT

 

miesięcznie

 

płatny z dołu do 10 dnia każdego miesiąca

Raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykaz

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

LII Sesja Rady Gminy Babiak

LII Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:
https://babiak.esesja.pl/posiedzenie/97d19fe6-bd76-4

Transmisja wideo:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm