image_pdfimage_print

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

L.p.PołożenieNr geod.Pow. haNr KWOpis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy BabiakCena wywoławcza
1.Polonisz338
339
0,9628
0,4126
KN1K0001057/0 Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod 338 i 339 o pow. odpowiednio: 0,9628 ha i 0,4126 ha użytkowana obecnie rolniczo z przeznaczeniem na realizację zabudowy obsługi rolnictwa z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dla działki gruntu 338 wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zakładu przetwórstwa owocowego wraz z infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na lokalizacje zabudowy obsługi rolnictwa. W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babiak zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwietnia 2017r. w/w działki to tereny o dominującej funkcji przemysłu, baz , składów oraz usług oznaczone symbolem P,U.158 000zł + obowiązujący VAT
 Łącznie 1,3754   

 

Złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ przysługuje termin 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Ogłoszenia o naborach

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,na:

  1. Rozwój działalności gospodarczej.
  2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
  3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Więcej informacji na stronie www.wielkopolskawschodnia.pl

Informacja KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”, który będzie przebiegał w formule on-line.

Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, paliw i innych substancji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców wsi.

Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl

Link do testu https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/

Szczegółowych informacji o konkursie można także uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Kole pod nr telefonu 63 272 52 89

Konkurs trwa do 25 listopada br.

100 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

Plakat krus III Ogólnopolski Konkurs Testowy

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.)

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

Adresatem Wniosku/Petycji* – jest Organ  ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail, pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.