Ostrzeżenie meteorologiczne.

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 wielkopolskie (wszystkie powiaty) od 07:00/16.04 do 15:00/16.04.2024 deszcz 10 mm, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

Informacja o nierozstrzygnięciu przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Brdowie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Brdów, nr ewidencyjne działek: 565/1 i 566/1 będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 11 kwietnia 2024 r., o godz. 12:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:
1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 307/24 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 marca 2024 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 313/24 z dnia 10 kwietnia 2024 r., w składzie:
a) Maria Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji;
b) Krzysztof Broda – Członek Komisji;
c) Mateusz Michalski – Członek Komisji.
2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 307/24 z dnia 6 marca 2024 r., wpłaty wadium oraz złożenia wniosku o dzierżawę należało dokonać do dnia 10 kwietnia 2024 r.
3. Z uwagi na niezgłoszenie się do udziału w przetargu żadnego Oferenta w ww. terminie, Komisja Przetargowa zakończyła przetarg wynikiem negatywnym.
Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl

Wybory samorządowe 2024

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów na Wójta Gminy oraz Rady Gminy.

Wyniki wyborów do Rady Gminy: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/300902

Wyniki wyborów na Wójta Gminy:  https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/300902

Druga tura wyborów na Wójta Gminy odbędzie się w dniu 21.04.2024 r.

Petycja

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  –  biorąc pod uwagę, tezy NIK  –  można upewnić się że poruszana przez nas tematyka należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji – wnosimy o: 
Szczegółowe zapoznanie się Decydentów z cytowanym protokołem NIK o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI (w całości dostępny na stronach nik.gov.pl)  oraz o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zastosowania nowoczesnych form promocji gminy o jakich mowa jest w kontencie naszego wniosku.
Wnosimy o zaplanowanie nabycia takich wzmiankowanych wyżej – inteligentnych centrów informacji multimedialnej – oczywiście wszystko w ramach ścisłego stosowania zasad uczciwej konkurencji  i racjonalnego wydatkowania środków publicznych powierzonych przez podatników.
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach: Brdów (dz. o nr ew. 662 i 649/2), Babiak (część dz. o nr ew. 268/4), Osówie (dz. o nr ew. 66/4) i Ozorzyn (dz. o nr ew. 151/5) będących własnością Gminy Babiak.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawynr 2/2024.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

Informacja ze w dniu 30.03.2024 r. PSZOK będzie nieczynny z tego względu PSZOK będzie otwarty w dodatkowych wyznaczonych dniach, to jet 28.03.2024 od 8 do 15 (czwartek) oraz 29.03.2024 od 11 do 18 (piątek)

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Babiak

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, który odbędzie się  w dniu 11 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12:00

 

Oznaczenie nieruchomości: Działki o nr ewidencyjnych: 565/1, 566/1 obręb Brdów, zapisane w Księdze wieczystej nr KN1K/00041493/2.
Powierzchnia nieruchomości: 0,41 ha
Opis nieruchomości: Grunty orne i pastwiska w pasie przybrzeżnym jeziora Brdowskiego (RV- 0,20 ha); Pastwiska (PsV –  0,21 ha),
Przeznaczenie nieruchomości: Brak MPZP, przeznaczona pod działalność rekreacyjną, jako teren lasów i zadrzewień oraz grunty orne.
Okres umowy: 5 lat
Cena wywoławcza czynszu: 3000,00 zł + VAT
Wysokość wadium: 300,00 zł
Zasady aktualizacji opłat: Raz do roku, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
Minimalne postąpienie: 100,00 zł

 

I. Miejsce przetargu: Sala nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak.
II. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:
a.złożą wniosek o wydzierżawienie ww. nieruchomości najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień przetargu;
b. złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadają zaległości podatkowych i/lub innych w stosunku do Gminy Babiak, oraz że zapoznali się z regulaminem przetargu, jego przedmiotem oraz wzorem umowy dzierżawy;
c. wpłacą wadium, w wysokości wskazanej w powyższej tabeli, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2024 roku, na konto Gminy Babiak nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713, w treści wpisując: przetarg na dzierżawę Brdów 565/1 566/1 .

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udziela Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak pok. 21  w godz. 7.30 -15.30, tel. (63) 27-11-071.

Zarządzenie Nr 307/2024
Załącznik 1 do Zarządzenia 307/2024