image_pdfimage_print

Drugi przetarg nieograniczony – sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

WÓJT GMINY BABIAK  ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na maszynę budowlaną marki CAT, rodzaj: koparko-ładowarka, model 428E, rocznik: 2008 będącej własnością Gminy Babiak, który odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak, sala nr 18. Cena wywoławcza wynosi 150 000,00 zł netto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych netto) + obowiązujący podatek VAT.

Szczegóły przetargu

Informacja o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju koparko-ładowarka, model: 428E, rok produkcji: 2008, będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 30 listopada 2023 r., o godz. 10:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

 1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 30/23 z dnia 27 listopada 2023 r., w składzie:
  a) Radosław Bartczak – Przewodniczący Komisji;
  b) Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
  c)Mateusz Michalski – Członek Komisji.
 2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/23 z dnia 24 października 2023 r., zmienionego Zarządzeniem nr 26/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2023 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 29 listopada 2023 r.
 3. Z uwagi na niezgłoszenie się do udziału w przetargu żadnego Oferenta w ww. terminie, Komisja Przetargowa zakończyła przetarg wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl

Informacja o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583)

 

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

 

Adresatem Wniosku/Petycji* – jest Organ  ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – a jego nomenklatura jednoznacznie identyfikuje odbiorcę.

Więcej „Petycja”

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI POLONISZ

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI POLONISZ

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) – Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1.      W dniu 20 listopada 2023 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku w pokoju 18 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Polonisz, tj. działek 338, 339, 340, 341, 343/2 o pow.  3,09 ha (godz. 11:00).

2.      Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:

a)       oznaczenie geodezyjne – działki nr 338, 339, 340, 341, 343/2, obręb Polonisz,  nr księgi wieczystej – KN1K/00010570/0.

3.      Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2 osoby.

4.      Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: brak.

5.      Czynsz wywoławczy: 2.989,37 zł;

6.      Czynsz osiągnięty w przetargu: 5.000,00 zł;

7.      Dzierżawcą nieruchomości został: Kamil Banasiak

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl na okres minimum 7 dni począwszy od 28 listopada 2023 r.

Informacja

INFORMACJA

o zamiarze  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) Wójt Gminy Babiak informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. Więcej „Informacja”

Informacja

INFORMACJA

dla przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Działając na podstawie art. 6c ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.),

Wójt Gminy Babiak

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, w tym odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/83/15 Rady Gminy Babiak z dnia 27 listopada 2015 r.            w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objęte zostały:

 • Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy,
 • świetlice wiejskie,
 • jednostki ochotniczych straży pożarnych,
 • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku,
 • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Planowany termin przeprowadzenia przedmiotowego postępowania I kwartał 2024 r.

Wójt

Wojciech Chonowski

Zarządzenie nr 26/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/23 WÓJTA GMINY BABIAK
z dnia 6 listopada 2023 r.

zmieniające załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 24/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju: koparko-ładowarka, rok produkcji 2008, będącej własnością Gminy Babiak

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. zmienia się Rozdział IV pkt 1) nadając mu brzmienie: „Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto UG w Babiaku nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713 wadium w wysokości 17 160,00 zł (siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 10/100). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2023 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy”.

§ 2.

W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. zmienia się ustęp 3 lit. a) nadając mu brzmienie: wpłacą na konto UG w Babiaku nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713 wadium w wysokości 17 160,00 zł (siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 10/100). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2023 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy.”

§ 3.

Pozostałe zapisy Zarządzenia 24/23 oraz jej załączników pozostają bez zmian.

§ 4.

1. Poprawione załączniki stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Stanowisku ds. gospodarowania nieuchomościami.
3. Zarządzenie wraz z Załącznikami opublikować na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku(http://www.babiak.org.pl/) oraz umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy
Wojciech Chojnowski

Załącznik:

Zarządzenie+załączniki

 

 

Przebudowa drogi Nowiny Brdowskie – Osówie.

Tablica informacyjna, u góry od lewej herb Gminy Babiak, Logo WIELKOPOLSKA w pomarańczowo czerwono zielono niebieskie oraz herb samorządu województwa wielkopolskiego. pod spodem informacja: Przebudowa drogi 492527P Nowiny Brdowskie - Osówie. Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość inwestycji: 257832,13 PLN, Kwota dofinansowania: 173750,00 PLN

Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi gminnej 492527P Nowiny Brdowskie – Osówie na odcinku 0,500 km za łączną kwotę 257 832,13 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie

Przebudowa drogi Lipie Góry.

Tablica informacyjna, u góry od lewej herb Gminy Babiak, Logo WIELKOPOLSKA w pomarańczowo czerwono zielono niebieskie oraz herb samorządu województwa wielkopolskiego. pod spodem informacja: Przebudowa drogi 492575P Lipie Góry Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość inwestycji: 343713,41 PLN, Kwota dofinansowania: 147000,00 PLN.

Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi gminnej 492575P w m. Lipie Góry na odcinku 0,530 km za łączną kwotę 343 713,41 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 147 000,00 zł

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie gminy Babiak

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Babiak, (dz. o nr ew. 709 oraz 169/1) będących własnością Gminy Babiak.

Wykaz nr 3 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

wykaz nr 3 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski