Akty prawne

Informacja o uchwałach i ustawach

Obowiązujące akty, określające ramy prawne do funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy BABIAK.

1. Uchwała nr XIX/227/20 RADY GMINY BABIAK z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Babiak;
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 8896.

2. Uchwała nr XIX/228/20 RADY GMINY BABIAK z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 9009.

3. Uchwała nr XII/134/20 RADY GMINY BABIAK z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 1371.

4. Uchwała nr XI/125/19 RADY GMINY BABIAK z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 10654.

5. Uchwała nr XIV/156/20 RADY GMINY BABIAK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 2832.

6. Uchwała nr XIX/229/20 RADY GMINY BABIAK z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 8897.

7. Uchwała nr XIX/230/20 RADY GMINY BABIAK z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 8898.

8. Uchwała nr XI/83/15 RADY GMINY BABIAK z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 7234.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dz.U. 2016 poz. 250 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach