Hala sportowa

Gminna Hala Sportowa

ul Poznańska 22 A
62-620 Babiak
tel. 632711776

Do góry

Regulamin

 UCHWAŁA Nr XI/63/11
RADY GMINY BABIAK
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Babiak uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku przy ulicy Poznańskiej 22a, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babiak.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Ireneusz Wiśniewski

 

Załącznik
do uchwały nr XI/63/11
z dn. 30 września 2011 r.

Zasady i tryb korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku przy ulicy Poznańskiej 22a.

1. Gminna Hala Sportowa w Babiaku jest administrowana przez Urząd Gminy w Babiaku.

2. Gminna Hala Sportowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 22:00 oraz w soboty i niedziele po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. Wynajmu hali należy dokonywać u Dyrektora Gimnazjum w Babiaku – pod wskazanym numerem telefonu – co najmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

3. W godzinach 8:00 – 16:00 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych.

4. W pozostałych godzinach obiekt może być udostępniony odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Babiak.

5. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Zarządzeniu Wójta Gminy, które zostanie wydane na podstawie niniejszej uchwały.

6. Korzystnie z hali odbywa się w oparciu o harmonogram zajęć.

7. Z hali sportowej korzystać mogą:
– dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
– kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
– zakłady pracy, instytucje, organizacje,
– osoby fizyczne,
– dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
– osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.

8. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
– których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,
– z przeciwwskazaniami lekarskimi.

9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
– pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
– założenie właściwego obuwia sportowego (na jasnym spodzie) – tzw. „halówki”,
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
– utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej oraz w jej otoczeniu, a także w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych,,
– podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
– punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć.

10. Przebywającym na terenie hali sportowej kategorycznie zabrania się:
– palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
– wnoszenia i używania sprzętu nie sportowego,
– wieszania na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
– siadania na trybunach bocznych w stanie złożonym,
– samodzielnego przenoszenia bramek bez zgody i nadzoru obsługi hali,
– używania piłek nożnych do gry na trawie (dotyczy również ćwiczeń),
– samodzielnego rozkładania słupków do siatkówki bez nadzoru obsługi hali,
– korzystania z magazynu sprzętu sportowego bez nadzoru lub zgody obsługi hali,
– korzystania ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej,
– korzystania z hali sportowej przez grupy większe niż 40 osób,
– korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,
– wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowym,
– wprowadzania zwierząt.

11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

12. W czasie trwania imprez masowych w obiekcie osoby z niego korzystające zobowiązane są do stosowania się do poleceń policji, służby porządkowej, zaleceń organizatora imprezy oraz straży pożarnej.

13. W czasie trwania imprez masowych zabrania się blokowania dróg ewakuacyjnych.

14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grup do hali powinno odbywać się za jego zgodą.

15. Za osoby małoletnie do lat 18, korzystające z hali w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.

16. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

17. Z pomieszczeń treningowych korzystają tylko członkowie grup treningowych (bez osób towarzyszących).

18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

19. Obsługa hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.

20. Administrator oraz obsługa hali nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
b) rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu.

21. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

22. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.

23. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

25. Obsługa hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

26. Obsługa hali ma prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

27. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej.

28. Wynajmu hali dokonuje się na podstawie pisemnej umowy pomiędzy wynajmującym a najemcą.

Do góry

Opłaty

ZARZĄDZENIE nr 193/22
WÓJTA GMINY BABIAK
z dnia 12 kwietnia 2022 roku

 

 w sprawie stawek i opłat za korzystanie z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku.

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XI/ 63/11 Rady Gminy Babiak z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 312, poz.4974) zarządza się, co następuje:

1

Ustala się następujące stawki i opłaty za korzystanie z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku:
1. wynajem całego boiska hali sportowej do celów treningowych i szkoleniowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa, tenis ziemny) dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych – 40,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę + VAT
2. wynajem 1/3 boiska hali sportowej do celów treningowych i szkoleniowych (siatkówka, koszykówka) dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych – 20,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę + VAT,
3. wynajem hali sportowej na mecze i turnieje w celach:
1) komercyjnych – 70,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę + VAT,
2) społecznych i charytatywnych – 10,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę + VAT,
4. wynajęcie powierzchni reklamowej na ścianie wewnątrz hali za baner:
1) o powierzchni do 2,5 m2 500,00 zł netto za każdy rozpoczęty rok +VAT,
2) o powierzchni od 2,51m2 do 10,0 m2  – 1.000,00 zł netto za każdy rozpoczęty rok +    

       VAT,
3) o powierzchni powyżej 10,0 m2 2.000,00 zł netto za każdy rozpoczęty rok + VAT.

2

Gminna Hala Sportowa, na potrzeby organizacji meczy i turniejów, może zostać wynajęta przy zastosowaniu preferencyjnej stawki wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 następującym użytkownikom:
1) jednostkom organizacyjnym gminy, organom lub jednostkom organizacyjnym administracji państwowej, organizacjom społecznym, jednostkom służby zdrowia, jednostkom pomocy społecznej oraz innym państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym – wyłącznie na cele statutowe;
2) osobom fizycznym lub osobom prawnym, które prowadzą działalność społecznie użyteczną, a w szczególności charytatywną, opiekuńczą kulturalną, oświatową, wychowawczą – na cele statutowe, nie związane z działalnością gospodarczą;
3) organizacjom pożytku publicznego, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

3

Wójt Gminy Babiak w uzasadnionych przypadkach może ustalać niższe stawki od wskazanych w § 1, a także odstąpić od naliczania stawek i opłat.

4

Wszyscy najemcy Gminnej Hali Sportowej w Babiaku są zobowiązani do zapoznania się z zasadami korzystania z Gminnej Hali Sportowej oraz do przestrzegania tych zasad.

5

Traci moc Zarządzenie nr 165/18 Wójta Gminy Babiak z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie stawek i opłat za korzystanie z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku.

6

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Babiaku.

7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE nr 165/18
WÓJTA GMINY BABIAK
z dnia 16 listopada 2018 roku

 w sprawie stawek i opłat za korzystanie z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XI/ 63/11 Rady Gminy Babiak z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 312, poz.4974) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki i opłaty za korzystanie z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku:
1. wynajem całego boiska hali sportowej do celów treningowych i szkoleniowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa, tenis ziemny) dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych – 30 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę + VAT
2. wynajem 1/3 boiska hali sportowej do celów treningowych i szkoleniowych (siatkówka, koszykówka) dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych – 15 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę + VAT
3. wynajem hali sportowej na mecze i turnieje w celach:
1) komercyjnych – 40 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę + VAT,
2) społecznych i charytatywnych – 1 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę + VAT,
4. wynajęcie powierzchni reklamowej na ścianie wewnątrz hali za baner:
1) o powierzchni do 2,5 m2– 500,00 zł netto za każdy rozpoczęty rok +VAT,
2) o powierzchni od 2,51m2 do 10,0 m2  – 1.000,00 zł netto za każdy rozpoczęty rok + VAT,
3) o powierzchni powyżej 10,0 m2– 2.000,00 zł netto za każdy rozpoczęty rok + VAT.

§ 2

Gminna Hala Sportowa, na potrzeby organizacji meczy i turniejów, może zostać wynajęta przy zastosowaniu preferencyjnej stawki wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 następującym użytkownikom:
1) jednostkom organizacyjnym gminy, organom lub jednostkom organizacyjnym administracji państwowej, organizacjom społecznym, jednostkom służby zdrowia, jednostkom pomocy społecznej oraz innym państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym – wyłącznie na cele statutowe;
2) osobom fizycznym lub osobom prawnym, które prowadzą działalność społecznie użyteczną, a w szczególności charytatywną, opiekuńczą kulturalną, oświatową, wychowawczą – na cele statutowe, nie związane z działalnością gospodarczą;
3) organizacjom pożytku publicznego, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;

§ 3

Wszyscy najemcy Gminnej Hali Sportowej w Babiaku są zobowiązani do zapoznania się z zasadami korzystania z Gminnej Hali Sportowej oraz do przestrzegania tych zasad.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 114/13 Wójta Gminy Babiak z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie stawek i opłat za korzystanie z Gminnej Hali Sportowej w Babiaku.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Babiaku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski

Do góry