Jak będzie funkcjonował system

1. Od 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje obowiązki odbioru odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (należy pamiętać o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów przed 30 czerwca 2013 r. i o zachowaniu terminu wypowiedzenia określonego w umowie).

2. Gmina nie przejmuje obowiązków odbioru odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – produkcja, usługi, handel – w tym przypadku odpady odbierane będą na dotychczasowych zasadach.

3. Do 31 maja 2013 r. właściciele nieruchomości (użytkownicy, najemcy i inni) składają do urzędu deklarację, określającą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i wyliczają opłatę, którą miesięcznie będą ponosić za odbiór odpadów.

4. Gmina wyłoni w drodze przetargu, jednego przedsiębiorcę, który będzie odpowiedzialny za odbiór wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od mieszkańców.

5. Każda nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy zostanie wyposażona w pojemnik na zmieszane odpady komunalne oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.

6. Gmina nie będzie wystawiać mieszkańcom żadnych faktur za odbiór śmieci. Nie będzie też podpisywać umów z mieszkańcami.

7. Nowy system ma doprowadzić do ograniczenia składowania odpadów na wysypiskach, zmniejszyć zjawisko pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany (np. przez podrzucanie ich do lasu, czy palenie nimi w piecach), upowszechnić prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

System może w przyszłości podlegać modyfikacjom w zależności od zachowań mieszkańców, chęci segregowania i cen rynkowych.