Walne zebranie Spółki Wodnej

Na podstawie art. 458 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz. U. z 2023 poz.1478 ze zm.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

29 kwietnia 2024 r. tj. poniedziałek o godzinie 1200  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2023 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2023.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: ustalenia stawki składki członkowskiej na 2024 r.
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2024.
 12. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Informacja o walnym zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku http://www.babiak.org.pl – w zakładce Spółki Wodnej oraz tablicy ogłoszeń.

 Przewodniczący Zarządu GSW

Tadeusz Sierakowski

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 1/2023

Babiak, 12 lipca 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 /2023

( dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty netto 130 000,00.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gminna Spółka Wodna w Babiaku

Adres:  ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie, 62-620 Babiak

Tel./fax: 632 711 037

Email: woda_scieki@babiak.org.pl

 II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a/ konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak – długości 5 000  mb w tym:

 • wykoszenie  porostów ze skarp i dna rowuorazi wygrabienie,
 • odmulanie ok. 200 mb rowu na każde 1000 mb rowu,
 • karczowanie i usuwanie krzaków,  drzew o obwodzie do 50 cm ze skarp,
 • udrażnianie przepustów.

b/ przebudowa przepustu – materiały(rury) po stronie Zamawiającego.

 fi 500 długość – 10 mb. Więcej „Zapytanie ofertowe nr 1/2023”

Walne zgromadzenie delegatów Spółki Wodnej

Na podstawie art. 458 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2022 poz.2625 ze zm.) oraz §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

28 kwietnia 2023 r. tj. piątek o godzinie 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: przewodniczącego, sekretarza.
 3. Wybór komisji mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej, statutowej Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2022 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2022.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW

 11. Wybór członków Zarządu.

 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • ustalenia stawki składki członkowskiej na 2023 r.,
 • inkaso sołtysów.
 1. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2023.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Dokumenty na zebranie:

Materiały na walne zgromadzenie Spółki Wodnej

Zapytanie ofertowe

Babiak, 20 lipca 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 /2022
( dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty netto 130 000,00. ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Gminna Spółka Wodna w Babiaku
Adres: ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie
62-620 Babiak
Tel./fax: (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl Więcej „Zapytanie ofertowe”

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

(dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Poniżej znajduje się treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2020 – dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”

                                                                                                         Babiak, 27 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2020
(dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gminna Spółka Wodna w Babiaku
Adres:   ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie, 62-620 Babiak
Tel./fax:  (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca:
 a/ zadanie nr 1 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości        1 800 mb w tym:

–  wykoszenie  porostów
– odmulanie dna rowu do głębokości minimum 0,5 m i średnicy 0,5 m,
– rozplantowanie urobku,
– usunięcie zakrzaczeń, pni drzew,
– odmulenie przepustów.

 b/ zadanie nr 2 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości       6 150 mb w tym:

–  wykoszenie    porostów,
–  karczowanie i usuwanie krzaków ze skarp,
– czyszczenie przepustów.

Ww. prace należy wykonać mechanicznie. 

2. Cena powinna dotyczyć odcinka 1000 mb ( osobno dla zadania nr 1 i nr 2)

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności     do posiadanych środków finansowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferenta osobo dla każdego zadania.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

– wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
– ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez    Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
– określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych adresu poczty elektronicznej oraz      innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
– Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę     podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące rozliczeń:
– zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo    wystawionej faktury wraz z podpisanym końcowym protokołem odbioru robót.
Wskazane jest aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przeprowadził  wizję lokalną terenu wykonania robót.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani dokonanej wizji   lokalnej w terenie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2020 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę,
– zawierać termin ważności oferty – 30 dni.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:      woda_scieki@babiak.org.pl lub poczty na adres – Gminna Spółka Wodna w Babiaku, Poznańska 24, 62-620 Babiak do dnia 03 sierpnia 2020 r. do godz.11.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 sierpnia 2020 r. o godz. 12, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 05 sierpnia 2020 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W trakcie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 – cena 100% – najniższa cena,
 – cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść       w czasie realizacji projektu,
– cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.
– cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto wyrażoną w złotych polskich,    obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia.
– Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych.
– cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Proszę potraktować każde z zadań jako odrębne.

Dodatkowych informacji udziela :Jerzy Pietrzak, tel. 63 27 11 037,   667637716, e-mail: woda_scieki@babiak.org.pl

 

Sporządził;                                                                                  Przewodniczący GSW

Jerzy Pietrzak                                                                             Tadeusz Sierakowski

Załącznik nr I
Załącznik nr II
Załącznik nr IV-1
Załącznik nr IV-2
Załącznik nr V

Zapytanie ofertowe nr 2

                                                                                                         Babiak, 17 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

( dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gminna Spółka Wodna w Babiaku
Adres: ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie 62-620 Babiak
Tel./fax: (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca:
a/ zadanie nr 1 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości 1800 mb w tym:
– wykoszenie  porostów
– odmulanie dna rowu do głębokości minimum 0,5 m i średnicy 0,5 m,
– rozplantowanie urobku,
– usunięcie zakrzaczeń, pni drzew,
– odmulenie przepustów.
 b/ zadanie nr 2 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości 6150 mb w tym:
– wykoszenie    porostów,
–  karczowanie i usuwanie krzaków ze skarp,
– czyszczenie przepustów.

Ww. prace należy wykonać mechanicznie. 

2. Cena powinna dotyczyć odcinka 1000 mb ( osobno do zadania nr 1 i nr 2)
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

– Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
– ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
– określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych adresu poczty elektronicznej oraz  innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
– Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę     podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące rozliczeń:

– zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem       bankowym w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym końcowym protokołem odbioru robót.

Wskazane jest aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przeprowadził  wizję lokalną terenu wykonania robót.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani dokonanej wizji   lokalnej w terenie.

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2020 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

  – opatrzona pieczątką firmową,
  – posiadać datę sporządzenia,
  – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  – podpisana czytelnie przez wykonawcę,
  – zawierać termin ważności oferty – 30 dni.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:      woda_scieki@babiak.org.pl lub poczty na adres – Gminna Spółka Wodna w Babiaku,  ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak do dnia 24 lipca 2020 r. do godz.11.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 12, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 27 lipca 2020 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W trakcie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
– cena 100% – najniższa cena,
– cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść       w czasie realizacji projektu,
– cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.
– cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto wyrażoną w złotych polskich,  obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia.
– Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych.
– cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 Dodatkowych informacji udziela :Jerzy Pietrzak, tel. 63 27 11 037,   667637716,
e-mail: woda_scieki@babiak.org.pl

 

Sporządził;                                                                                  Przewodniczący GSW

Jerzy Pietrzak                                                                             Tadeusz Sierakowski

Załącznik nr I
Załącznik nr II
Załącznik nr III
Załącznik nr IV
Załącznik nr V

Unieważnienie zapytania ofertowego.

Gminna Spółka Wodna w Babiaku                                                Babiak, 17 lipca 2020 r.
ul. Poznańska 24
62-620 Babiak

 

      Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku informuje o unieważnieniu zapytania o cenę Nr 1/2020 z dnia  08 lipca 2020 r. na zadanie pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Babiak” ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych zaplanowanych w budżecie spółki na realizację ww. zadania.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                (-) Tadeusz Sierakowski

Walne Zgromadzenie – Gminna Spółka Wodna

                     Na podstawie art. 458 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz. U. z 2020.310 ze zm.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

 

15 czerwca 2020 r. tj. poniedziałek o godzinie 1100  w sali Gminnego Ośrodka  Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: przewodniczącego i sekretarza  Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2019 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie :

– absolutorium dla Zarządu GSW,
– ustalenia stawki składki członkowskiej na 2020 r.

 1. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2020.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Materiały na walne zgromadzenie: