Zapytanie ofertowe nr 1/2023

Babiak, 12 lipca 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 /2023

( dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty netto 130 000,00.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gminna Spółka Wodna w Babiaku

Adres:  ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie, 62-620 Babiak

Tel./fax: 632 711 037

Email: woda_scieki@babiak.org.pl

 II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a/ konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak – długości 5 000  mb w tym:

 • wykoszenie  porostów ze skarp i dna rowuorazi wygrabienie,
 • odmulanie ok. 200 mb rowu na każde 1000 mb rowu,
 • karczowanie i usuwanie krzaków,  drzew o obwodzie do 50 cm ze skarp,
 • udrażnianie przepustów.

b/ przebudowa przepustu – materiały(rury) po stronie Zamawiającego.

 fi 500 długość – 10 mb.

2. Cena powinna dotyczyć:
 • przy konserwacji  rowu – długości 1000 mb,
 • przy przebudowie przepustów   – 1mb fi 500.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z ofert oraz zmiany zakresu zamówienia.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

 • wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez  Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
 • określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące rozliczeń:

zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo    wystawionej faktury wraz z podpisanym końcowym protokołem odbioru robót.

Wskazane jest aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przeprowadził wizję lokalną terenu wykonania robót.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani dokonanej wizji   lokalnej w terenie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2023 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 •  opatrzona pieczątką firmową,
 •  posiadać datę sporządzenia,
 •  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 •  podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 •  zawierać termin ważności oferty – 30 dni.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

      woda_scieki@babiak.org.pl lub poczty na adres – Gminna Spółka Wodna w Babiaku,

 1. Poznańska 24, 62-620 Babiak do dnia 21.07.2023 r. do godz. 1200
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2023 r. o godz. 1200, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 25.07.2023 r.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W trakcie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena 100% – najniższa cena,
 • cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w czasie realizacji projektu,
 • cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.
 • cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto wyrażoną w złotych polskich,    obejmującą    wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 • Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych.
 • cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela : Tadeusz Sierakowski   nr tel. 609305900,

 

Załączniki:

                                                                                                  Przewodniczący GSW

Tadeusz Sierakowski