Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości: Dębno Królewskie (część dz. o nr ew. 6/1), będących własnością Gminy Babiak.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071

Wykaz nr 3/2024

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344, ze zm.) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości Nr Działki część 6/1
Obręb Dębno Królewskie
KW KN1K/00041083/5
Powierzchnia dzierżawy 0,3560 ha
Położenie i opis nieruchomości Część działki nr 6/1 położonej w miejscowości Dębno Królewskie. Sklasyfikowana jako grunty orne RIVa i RV.
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Brak uchwalonego MPZP na terenie nieruchomości.
Przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Klasyfikacja w Studium – R, teren upraw rolnych.
Okres dzierżawy 3 lata
Wysokość stawek czynszu dzierżawnego minimalna/ okres naliczenia czynszu oraz termin wnoszenia opłat 288,12 zł rocznie do 30 czerwca
Zasady aktualizacji opłat Coroczna waloryzacja oparta na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS za rok ubiegły.

Wykaz nr 3-2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy