Okólnik – szkody mrozowe

W związku z wystąpieniem w ostatnich tygodniach kwietnia tego roku przymrozków wiosennych oraz ze zgłoszeniami producentów rolnych szkód powstałych w uprawach trwałych na skutek przymrozków wiosennych w uprawach sadowniczych i rolniczych, Wójt Gminy Babiak powiadomił o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Babiaku informuje, że na stronie internetowej urzędu www.babiak.org.pl  oraz w siedzibie tut. Urzędu p. nr 21 można pobrać druk wniosku o oszacowanie powstałych szkód. We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody (wpisując stopień szkód 0).

Powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR.

Wnioski należy składać w  terminie  do dnia 20 maja 2024 r

Wniosek o szacowanie szkód.