Ogłoszenie

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”

Na podstawie art. 36 ust. 7 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu:
1. projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego
na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym;
2. prognozy oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego od dnia 29 kwietnia 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r. zapewnia się
możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersja elektroniczna ww. dokumentów wraz z formularzem składania uwag dostępna jest pod adresem: https://bip.umww.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”.

Wersja papierowa projektu aktualizacji Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
dostępna jest w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714
Poznań, piętro X, część A, pok. 1054, w godzinach 8-14.

Uwagi i wnioski można składać w następujących formach:

 1.  pisemnej – poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego
  ogłoszenia i przesłanie go na adres:
  Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu,
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza
  stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, bez konieczności opatrywania go
  bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie w wersji edytowalnej na adres
  e -mail: wpgo@umww.pl;
 3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa
Wielkopolskiego.

Jednocześnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w dniu 9.05.2024 r.
w godzinach 11:00 – 13:00 odbędzie się spotkanie w formule hybrydowej – online i stacjonarnie w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/97546108574?pwd=MjFtRzJjckt4OEt3amNMWTV6a3U5dz09

Deklaracje udziału w spotkaniu proszę przesłać w terminie do dnia 8.05 br. do godziny 12:00
na adres mailowy wpgo@umww.pl, wskazując imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej
jednostki.
Jednocześnie informuję, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu
stacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby fizyczne biorące udział w procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa
w opracowywaniu projektu Planu, nie są zobligowane do podawania swoich danych
osobowych (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail). Jednakże w przypadku
podania tychże danych wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez dołączenie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ogłoszenie Źródłowe: DSK-I.721.45.2023 Ogłoszenie ZWW