Gospodarowanie odpadamin komunalnymi.

Wójt Gminy Babiak zawiadamia, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek gospodarowania odpadami od mieszkańców (nieruchomości zamieszkanych) przejmie Gmina.

W związku z nowelizacją ww. ustawy babiacki samorząd jest w trakcie ustalania szczegółowych rozwiązań związanych z wdrażaniem ustawy. O wszystkich ustaleniach Mieszańcy będą informowani w sposób zwyczajowo przyjęty-przez okólniki, tablice ogłoszeń, stronę internetową www.babiak.org.pl.