Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Babiak

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Babiak informuje, że na terenie Gminy Babiak działa jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest przy Oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz i prowadzony jest przez Gminę Babiak.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

 1. w każdy piątek od godziny 11:00 do godziny 18:00;
 2. w każdą sobotę od godziny 8:00 do godziny 15:00.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 1. papier;
 2. metale;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 6. bioodpady;
 7. odpady niebezpieczne;
 8. przeterminowane leki i chemikalia;
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 10. zużyte baterie i akumulatory;
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 13. zużyte opony;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe;

Dodatkowo, właściciel nieruchomości może zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi regulacjami prawnymi:

 1. przeterminowane i niepotrzebne leki dostarczać i  umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, których adresy są dostępne na stronie internetowej http://www.babiak.org.pl/;
 2. zużyte baterie i akumulatory przekazywać do punktów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna tego rodzaju produktów, a także zużyte baterie dostarczać i umieszczać w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych i Urzędzie Gminy;
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać do sklepów i punktów handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju;
 4. opakowanie po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, środkach przeciw insektom itp. zwracać do jednostki handlu detalicznego, w której zostały zakupione, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114).

UWAGA! Transport odpadów do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.