Walne zgromadzenie delegatów Spółki Wodnej

Na podstawie art. 458 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2022 poz.2625 ze zm.) oraz §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

28 kwietnia 2023 r. tj. piątek o godzinie 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: przewodniczącego, sekretarza.
 3. Wybór komisji mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej, statutowej Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2022 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2022.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Zarządu GSW

 11. Wybór członków Zarządu.

 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • ustalenia stawki składki członkowskiej na 2023 r.,
 • inkaso sołtysów.
 1. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2023.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Dokumenty na zebranie:

Materiały na walne zgromadzenie Spółki Wodnej