Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działanie 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Babiak ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci poprzez działania na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz aktywizację społeczności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Typ projektu: Działania na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja społeczności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Typ projektu może być realizowany przede wszystkim przez działania:

a. o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;

b. o charakterze edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy;

c. mające na celu poprawę kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze. Działania mają charakter towarzyszący działaniom wskazanym w pkt. a i b; w zakresie rekreacji i kultury będą kierowane głównie do dzieci oraz do dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Babiak obejmujące przypisane we wniosku o dofinansowanie zadania, ustalone na etapie przygotowania części budżetowych oraz opisowych projektu.

b) Gmina Babiak zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.

Nie przewiduje się udziału finansowego Partnera w ramach kosztów pośrednich.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi posiadać doświadczenie w realizacji działań na rzecz integracji społecznej i/lub na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z integracją społeczną.

b) Opis udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)

c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług z integracji społecznej wraz z ich krótkim opisem.

d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

e) Informację o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego w regulaminowej wysokości – tj. 5% wraz z informacją o źródle wkładu własnego oraz  jego formie (pieniężna lub niepieniężna).

f) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

g) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

h) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.).

Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z integracją społeczną. Max. 30 pkt

c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług z zakresu integracji społecznej wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

e) Informacja o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego w regulaminowej wysokości – tj. 5% wraz ze wskazaniem jego źródła oraz z informacją o jego formie (pieniężna lub niepieniężna). Max. 30 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 10 maja 2024 roku na adres e-mail: ug@babiak.org.pl

Gmina Babiak zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podawania powodu.

ZAŁĄCZNIK:

Formularz.pdf