Informacja o nierozstrzygnięciu przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Brdowie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Brdów, nr ewidencyjne działek: 565/1 i 566/1 będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 11 kwietnia 2024 r., o godz. 12:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:
1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 307/24 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 marca 2024 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 313/24 z dnia 10 kwietnia 2024 r., w składzie:
a) Maria Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji;
b) Krzysztof Broda – Członek Komisji;
c) Mateusz Michalski – Członek Komisji.
2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 307/24 z dnia 6 marca 2024 r., wpłaty wadium oraz złożenia wniosku o dzierżawę należało dokonać do dnia 10 kwietnia 2024 r.
3. Z uwagi na niezgłoszenie się do udziału w przetargu żadnego Oferenta w ww. terminie, Komisja Przetargowa zakończyła przetarg wynikiem negatywnym.
Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl