Nabór wniosków w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Gmina Babiak otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Babiak.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z transportem odpadów od wnioskodawcy do miejsca odbierania odpadów, podatku VAT oraz części kosztów niepokrytych z dotacji.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis.

W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro. 

Przypominamy również, że rolnicy zobowiązani do rejestracji w bazie BDO (gospodarstwa rolne powyżej 75 ha) muszą wygenerować przed odbiorem odpadów karty przekazania odpadów.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 2 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.

Wzór wniosku oraz Regulamin dofinansowania dostępny jest w Urzędzie Gminy w Babiaku, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku – http://babiak.org.pl

Rolnicy, którzy zgłoszą chęć udziału w programie są zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca, tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poloniszu.

Informacja o terminie zbiórki zostanie przekazana w najbliższym czasie rolnikom.

UWAGA!

Odpady przekazywane do punktu zbierania muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady powinny być posegregowane i wydzielone według niżej określonych kategorii:

– odpady z folii rolniczej,
– siatka do owijania balotów,
– sznurek do owijania balotów,
– opakowania po nawozach,
– opakowania/worki typu Big Bag.

Każda kategoria odpadów winna być dostarczona na miejsce zbiórki, w taki sposób, aby umożliwić jej zważenie na wadze przenośnej (np. zapakowana w Big-Bagi związane sznurkiem). Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.

Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją tego zadania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Babiaku, pok. 34 lub pod nr tel. 63 27 11 071 wew. 139.

Załączniki:

Zarządzenie i regulamin

Wniosek o dofinansowanie

Formularz de minimis