INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚĆI W POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości, w tym działających w ich imieniu zarządców, należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Przypominamy, iż od 1 października 2019 r. każda nieruchomość zamieszkana winna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemności 120 l do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz w pojemnik do żużlu i popiołu (jeśli takie odpady powstają), spełniający polskie normy PN-EN 840. Każdy przydomowy pojemnik na odpady zmieszane powinien być odpowiednio oznakowany, tj. opatrzony w adres nieruchomości, do której należy. Na terenie gminy Babiak jest możliwość zakupu pojemników w: - „MART-DOM” – Babiak ul. Dębowa 1, tel./fax (63) 27-11-444 tel. (63) 261-93-62 - REGENT PPH– Babiak ul. Sosnowa 3, tel. 63 271 10 48 - PreZero – tel. 63 261 96 87 WAŻNE: od 1 października 2019 r. popioły i żużle z pieców domowych będą odbierane selektywnie tylko w odrębnym pojemniku. Gmina BABIAK w ramach opłaty zapewni: • w zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne – plastik i metal, szkło) znajdujące się w ogólnodostępnych punktach. • w zabudowie jednorodzinnej worki na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne – plastik i metal, szkło, odpady biodegradowalne), dostarczane na dotychczasowych zasadach; • w miejscach publicznych (w tym na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjne) pojemniki na odpady zmieszane i odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne-plastik i metal, szkło, odpady biodegradowalne).