Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Babiak przeznaczonego do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE nr 17/19

WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 21 lutego 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Babiak przeznaczonego do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2019 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.944 ze zm.), art.4 ust.1 pkt 16 i 17, art.5 ust.4 pkt 1, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm. ) oraz Uchwały nr XXXVIII/366/18

Rady Gminy Babiak z dnia 12 października 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zarządza się co następuje:

§ 1
  1. Zgodnie z programem współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz.450 ze zm.).
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

   Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert publikuje się poprzez jego  zamieszczenie:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku,
  3. Na stronie internetowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

Ogłoszenie: http://bip.wokiss.pl/babiak/bip/zamowienia-publiczne-przetargi/konkursy-ofert.html?pid=2142