Stypendia dla dzieci stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

SPES

Program Pomocy Dzieciom
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają
osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny. Wnioski przyjmujemy do dnia 20.03.2016 roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych
specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Otwarte Mistrzostwa Witkowa Modeli Halowych

DSC03125

Tegoroczne zawody modeli halowych tradycyjnie odbyły się na zakończenie ferii zimowych 30 stycznia w Witkowie. Na zaproszenie tamtejszych modelarzy, konstruktorzy z Babiaka wraz z instruktorem Piotrem Kubiakiem udali się na konkurs małych modeli szybowców. Do zawodów zgłosiły się drużyny, z trzech modelarni: WKSM „Ikar” Września, GOKiBP „Orlik” Babiak i gospodarze GKM „Sokół” Witkowo, w sumie 28 zawodników w tym 8 z Babiaka. Więcej „Otwarte Mistrzostwa Witkowa Modeli Halowych”

XXIV Finał WOŚP

Sztab Szkoła Podstawowa w Babiaku koordynowany przez E. R. Albin kolejny raz wspierał WOŚP, tym razem pod hasłem: „MIERZYMY WYSOKO! PEDIATRIA, GODNA OPIEKA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU”

 – Gramy, bo mamy w sobie dużo pozytywnej energii, którą chcemy wykorzystać w celu niesienia pomocy innym, sprawia nam to radość, łączymy przyjemne z pożytecznym, wzajemnie uczymy się wiary w ludzi. Zarówno w czasie przygotowań, samej kwesty, jak i podsumowania towarzyszy miła atmosfera, wzajemne wsparcie i uznanie. Podoba nam się to! – mówią wszyscy zaangażowani w akcję.wosp01 Więcej „XXIV Finał WOŚP”

Samorządowe Kolędowanie 2016

IX Samorządowe kolędowanie.

W ostatnią niedzielę stycznia 2016 roku w Skulsku odbyło się Samorządowe Kolędowanie-edycja 9. Od kilku lat samorządowcy z regionu kolsko-konińskiego spotykają się w różnych gminach, aby wspólnie śpiewać polskie kolędy. Kolędowanie nie polega na rywalizacji i zdobywaniu miejsc w rankingach, ale na wspólnym śpiewie w gronie Więcej „Samorządowe Kolędowanie 2016”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

ZARZĄDZENIE nr 53/16
WÓJTA GMINY BABIAK
z dnia 03 lutego 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Babiak przeznaczonego do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2016 roku.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.), art.4 ust.1 pkt 16 i 17, art.5 ust.4 pkt 1, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 ze zm. ) oraz Uchwały nr XI/79/15 Rady Gminy Babiak z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z programem współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadań wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2014 r., poz.1118 ze zm.).
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej,
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku,
3. Na stronie internetowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy

Wojciech Chojnowski
Więcej informacji.

Podziękowanie i prośba o dalsze wsparcie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które odpowiedziały na apel o pomoc dla pogorzelców. Rodzina na dzień dzisiejszy ma już zapewnione najpotrzebniejsze rzeczy.
Prosimy o wsparcie w postaci materiałów budowlanych lub wpłat na konto Jana i Doroty Adamczyk nr konta: 93 8558 0008 0016 6689 0197 4523 BS Wierzbinek, wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!