Podatki i opłaty lokalne

Stawki obowiązujące od 2018 r. do 2021 r.

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: abonament - 4 zł netto, cena 1m3 wody do 1-12 miesięca 3,04 zł netto, 13-24 miesiąca - 3,00 zł netto, 25-36 miesiaca - 3.08 zł netto. 2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków cena za 1 m3: 1-12 miesięca - 7,36 zł netto, 13-24 miesiąca 7,48 zł netto, 25-36 miesiąca 7,65 zł netto

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w zakresie realizowanym przez Urząd Gminy Babiak – 12,95 zł netto (13,90 zł z VAT) za 1 m3.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

 • gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 1. dla 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 10,00 zł miesięcznie;
 2. dla 2 mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość – 9,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 3. dla 3 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 8,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 4. dla 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 7,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 5. dla 5 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,50 zł miesięcznie na mieszkańca,
 6. dla 6 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,00 zł miesięcznie na mieszkańca.
 7. dla 7 i powyżej 7 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 5,50 zł miesięcznie na mieszkańca.
 • gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 15 złotych od mieszkańca.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie w drodze inkasa;  może także być dokonywana przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku nr 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Babiaku.

Stawki obowiązują od 01.01.2016 roku.

 Podatek od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości na 2019 rok Rada Gminy określiła uchwałą nr II/12/18 z dnia 7 grudnia 2018 roku.

Grunty:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów – 0,86 zł od m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 r., poz. 1398 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł. od 1 m2 powierzchni,

Od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł od m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i sut. 3 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Z podatku od nieruchomości zwalnia się budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby:

 1. Ochrony przeciwpożarowej,
 2. Świadczenia usług komunalnych (użyteczności publicznej),
 3. Świadczenia usług kulturalnych,
 4. Ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 5. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują od 01.01.2019 r.

Podatek rolny

Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy Babiak uchwałą nr II/14/18 z dnia  7 grudnia 2018r. – 52 zł na 1q
Stawka podatku rolnego obowiązuje od 01.01.2019 r.

 Podatek leśny

Średnia cena skupu drewna ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 191,98 zł za 1 m3
Stawka podatku leśnego obowiązuje od 01.01.2019 r.

  Podatek od środków transportu:

Uchwał nr II/14/18 Rady Gminy Babiak z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Informacje i deklaracje:

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Babiak:
1) od sprzedaży towarów z ręki, koszyka i skrzynki – 2,00 zł.
2) od sprzedaży towarów z własnego stoiska małego (do 1 metra długości) – 7,00 zł.
3) od sprzedaży towarów ze stoiska i ławy (do 2 metrów długości) – 15,00 zł.
4) od sprzedaży ze stoiska, ławy, samochodu (do 4 metrów długości) – 25,00 zł.
5) od sprzedaży ze stoiska, ławy, samochodu o długości 5 metrów – 30,00 zł i następnie za każdy kolejny metr dodatkowo po 5,00 zł.

Inne opłaty administracyjne
(zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)

Numer konta, na który można dokonywać wszelkich opłat:
BS Ślesin/o Babiak 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503