Podatki i opłaty lokalne

Stawki obowiązujące od 2018 r. do 2021 r.

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: abonament - 4 zł netto, cena 1m3 wody do 1-12 miesięca 3,04 zł netto, 13-24 miesiąca - 3,00 zł netto, 25-36 miesiaca - 3.08 zł netto. 2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków cena za 1 m3: 1-12 miesięca - 7,36 zł netto, 13-24 miesiąca 7,48 zł netto, 25-36 miesiąca 7,65 zł netto

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w zakresie realizowanym przez Urząd Gminy Babiak – 12,95 zł netto (13,90 zł z VAT) za 1 m3.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

 • gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 1. dla 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 10,00 zł miesięcznie;
 2. dla 2 mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość – 9,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 3. dla 3 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 8,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 4. dla 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 7,00 zł miesięcznie na mieszkańca,
 5. dla 5 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,50 zł miesięcznie na mieszkańca,
 6. dla 6 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 6,00 zł miesięcznie na mieszkańca.
 7. dla 7 i powyżej 7 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 5,50 zł miesięcznie na mieszkańca.
 • gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 15 złotych od mieszkańca.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie w drodze inkasa; może także być dokonywana przelewem na wydzielony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Babiaku.

Stawki obowiązują od 01.01.2016 roku.

 Podatek od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości na 2020 rok Rada Gminy określiła uchwałą nr X/113/19 z dnia 25 września 2019 roku.

Grunty:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów – 0,89 zł od m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 r., poz. 1398 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł. od 1 m2 powierzchni,

Od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł od m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i sut. 3 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Z podatku od nieruchomości zwalnia się budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby:

 1. Ochrony przeciwpożarowej,
 2. Świadczenia usług komunalnych (użyteczności publicznej),
 3. Świadczenia usług kulturalnych,
 4. Ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 5. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują od 01.01.2020 r.

Podatek rolny

Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy Babiak uchwałą nr XI/128/19 z dnia  8 listopada 2019 r. – 52 zł na 1q
Stawka podatku rolnego obowiązuje od 01.01.2020 r.

 Podatek leśny

Średnia cena skupu drewna ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 194,24 zł za 1 m3
Stawka podatku leśnego obowiązuje od 01.01.2020 r.

  Podatek od środków transportu:

Uchwał nr II/14/18 Rady Gminy Babiak z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

 Stawki podatku od środków transportowych obowiązują od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Informacje i deklaracje:

Wzory informacji oraz deklaracji podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych obowiązujące od dnia 01.07.2019 roku.

Formularze można wysłać również drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP, niezbędny jest do tego podpis elektroniczny lub zaufany profil.

 

Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Babiak:
1) od sprzedaży towarów z ręki, koszyka i skrzynki – 2,00 zł.
2) od sprzedaży towarów z własnego stoiska małego (do 1 metra długości) – 7,00 zł.
3) od sprzedaży towarów ze stoiska i ławy (do 2 metrów długości) – 15,00 zł.
4) od sprzedaży ze stoiska, ławy, samochodu (do 4 metrów długości) – 25,00 zł.
5) od sprzedaży ze stoiska, ławy, samochodu o długości 5 metrów – 30,00 zł i następnie za każdy kolejny metr dodatkowo po 5,00 zł.

Inne opłaty administracyjne
(zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)

Numer konta, na który można dokonywać wszelkich opłat:
BS Ślesin/o Babiak 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503