Zawiadomienie Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 18 ust. 3 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” Zarząd
Stowarzyszenia zwołuje na dzień 02.06.2023 r. (piątek) godz. 09.30 Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie,
ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 4. Przedstawienie projektu zmian w statucie Stowarzyszenia i dyskusja
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i dyskusja
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i dyskusja
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników za 2022 rok
 10. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i głosowanie nad nim
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady w związku
  z upływem kadencji ww. organów
 12. Przedstawienie głównych założeń i celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 14. Sprawy bieżące
 15. Wolne wnioski i zapytania
 16. Podpisanie uchwał
 17. Zakończenie zebrania

(-) Jarosław Felczyński
Prezes Zarządu

Zawiadomienie