Częstotliwość wywozu i sposób pozbywania się odpadów.

Rodzaj odbieranych odpadów

Sposób zbierania

Minimalna częstotliwość zbiórki

zabudowa wielorodzinna

zabudowa jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna

zabudowa jednorodzinna

Odpady zmieszane

 

pojemniki określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babiak

2 x miesiąc

co 4 tygodnie

Odpady ze szkła (butelki, słoiki)

pojemniki w kolorze białym

worki/pojemniki w kolorze białe

1 x 2 miesiące

1 x 2 miesiące

Odpady z papieru i tektury

pojemniki w kolorze niebieskim

worki/pojemniki niebieskie

1 x 2 miesiące

1 x 2 miesiące

Tworzywa sztuczne/metale/ opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku, sokach itp.)

pojemniki w kolorze żółtym lub z siatki ocynkowanej

worki/pojemniki żółte

1 x 2 miesiące

1 x 2 miesiące

Odpady ulegające biodegradacji, w tym:

1)trawa, odpady

z pielęgnacji ogrodów

2)jesienna zbiórka liści

worki w kolorze brązowym

możliwość kompostowania

lub

worki w kolorze brązowym

wg potrzeb –

samodzielne dostarczenie do GPZO

Odpady wielkogabarytowe w tym: meble, zużyte opony i inne przedmioty o dużych rozmiarach

wg potrzeb –

samodzielne dostarczenie do GPZO

przez cały rok, w godzinach pracy

Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe

worki

samodzielne dostarczenie do GPZO

przez cały rok, w godzinach pracy

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Gminny Punkt Zbiórki Odpadów samodzielne dostarczenie do GPZO

przez cały rok, w godzinach pracy

Przeterminowane leki pojemniki w aptekach samodzielne dostarczenie do aptek

przez cały rok, w godzinach pracy

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów samodzielne dostarczenie  do GPZO

przez cały rok, w godzinach pracy

Baterie pojemniki w placówkach handlowych, oświatowych i użyteczności publicznej samodzielne dostarczenie do punktów

przez cały rok, w godzinach pracy

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów samodzielne dostarczenie  do GPZO

przez cały rok, w godzinach pracy

Pozostałe odpady niebezpieczne (np.farby,lakiery,aerozole, świetlówki,itp.) Gminny Punkt Zbiórki Odpadów samodzielne dostarczenie do GPZO

przez cały rok, w godzinach pracy