Informacja Gminnej Spółki Wodnej.

Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 poz.145) oraz §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

24 marca 2015 r. tj. wtorek o godzinie 1100 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór: Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2014 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
6. Przedłożenie projektu planu pracy i budżetu na 2015 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– udzielenia absolutorium Zarządowi,
– przyjęcia planu pracy i budżetu na 2015 r.,
– ustalenia stawki składki członkowskiej na 2015 r.,
– zmiany statutu GSW w Babiaku,
– inkaso sołtysów.
9. Zapytania i wolne wnioski.
Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Zarządu
GSW w Babiaku
Tadeusz Sierakowski