1

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Babiak informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów cywilno-prawnych (zawartych z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) – osiągnęły następujące wyniki:

Lp. Nazwa i adres podmiotu Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami,innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
1. Tonsmeier Centrum Sp .z o.o., ul. Łąkoszyńska 127,               99-300 Kutno 1,07 % 38,93 % brak wskazań
2. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun    Roztoka 6, 62-513 Krzymów brak wskazań 40,32 % brak wskazań
3. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Koło sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 39,                 62-610 Sompolno sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,  62-540 Kleczew sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
7. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe