IX Sesja Rady Gminy Babiak

Transmisja z obrad IX Sesji Rady Gminy Babiak: https://youtu.be/0h_7t0MUr2s

IX SESJA RADY GMINY BABIAK  na dzień 09 sierpnia 2019 r. tj.  piątek  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr VIII/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na  lata 2019-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubotyniu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/93/15 Rady Gminy Babiak z dnia 9 grudnia 2015 r.- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babiak.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/150/16 Rady Gminy Babiak z dnia 3  sierpnia 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębno Królewskie stanowiącej własność Gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie    geodezyjnym Dębno Królewskie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 16. Wnioski i zapytania radnych.
 17. Wnioski i zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Babiak.