Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie nr 15/2020 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 20 20. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność . 1. Zakres tematycz ny  rozwi janie działalności gospodarczej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 ppkt c Roz porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażani e operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) 2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy  1 6.0 3 .2020 r. – 31 .0 3 .20 20 r. , w godz. 8.00 - 14 .00 , w Biurze Stowarzy szenia „Wielkopolska Wschodnia” ul. Kurpińskiego 6, 62 - 511 Kramsk 3. Forma i intensywność wsparcia  refundacja do 70 % kosztów kwalifikowalnych 4. Dostępny limit środków  581 840,15 zł 5. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl . Aby operacja zo stała wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 9 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 6. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. a) wniosek o pr zyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elekt ronicznym nośniku danych (płyta CD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekomplet ację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skor oszycie) , b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD , c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD , d) oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych – złożone na wzorze udostępnionym p rzez Biuro LGD, UWAGA !!!  Załącznika  dodatkowego, oświadczenia  Wnioskodawcy oraz  oświadczeń  dotyczących przetwarzania danych osobowych nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o z ałącznikach) 7.  Miejsce  udostępnienia  L SR,  formularza  wniosku  o  przyznanie  pomocy,  formularza  wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pom ocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62 - 511 Kramsk 8. Informacje dodatkowe Dodatkowych inf ormacji udziela: Marcin Kaliszak - Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617 ; fundusze@wielkopolskawschodnia