Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016

Ogłoszenie nr 1/2016

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

1. Zakres tematyczny
a) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
b) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej;
c) zachowania dziedzictwa lokalnego

2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy
– 12.12.2016 r. – 30.12.2016 r., w godz. 8.00-14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk

3. Forma i intensywność wsparcia
– refundacja
– jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%
– pozostałe podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej – do 100 %

4. Dostępny limit środków
a) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – 733 934,00 zł
b) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – 525 484,00 zł
c) zachowania dziedzictwa lokalnego – 50 100,00 zł

5. Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
Kryteria wyboru operacji są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl
Aby operacja została wybrana do finansowania musi uzyskać co najmniej 5 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

6. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
a) wniosek o przyznanie pomocy, w formie papierowej i cyfrowej na elektronicznym nośniku danych (płyta CD) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze, w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie)
b) załącznik dodatkowy – złożony na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD
c) oświadczenie Wnioskodawcy – złożone na wzorze udostępnionym przez Biuro LGD

UWAGA !!! Załącznika dodatkowego oraz oświadczenia Wnioskodawcy nie należy uwzględniać w części B.VII wniosku o przyznanie pomocy (Informacja o załącznikach).

7. Miejsce udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy.
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze LGD, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk

8. Informacje dodatkowe
Dodatkowych informacji udziela:
Marcin Kaliszak- Specjalista ds. wdrażania LSR, doradztwa i animacji lokalnej
tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617;
fundusze@wielkopolskawschodnia.pl

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

a.. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z
b.. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z
c.. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 
2) Dodatkowe wymagane załączniki
a) Załącznik dodatkowy dla Wnioskodawców
b) Oświadczenie Wnioskodawcy
 

POZOSTAŁE
 
1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
a.. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
b.. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
c.. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
d.. Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.)
e.. Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.)
f.. Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)
g.. Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)
 
2) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
a.. Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z
b.. Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z
c..Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
 
3) Kryteria oceny formalnej
a) Karta oceny formalanej
 
4) Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020
a) Karta oceny zgodności z PROW 2014-2020
 
5) Lokalne kryteria wyboru operacji
a) Lokalne kryteria wyboru operacji
 
6) Procedury oceny i wyboru dla projektów z zakresu przedsiębiorczości i projektów o wartości powyżej 50 tys. zł
a) Procedury oceny i wyboru operacji
 
7) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
a) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 
8) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” na lata 2016-2023
a) LSR Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
listwa
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”