OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY BABIAK W ROKU 2018

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.) Wójt Gminy Babiak ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy.

I. Cel konkursu, opis zadań i termin ich realizacji:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych z zakresu:
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.a. organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie A seniorów i w grupie MŁODZIK MŁODSZY – na realizację zadania przeznacza się kwotę – 55.000,00 zł;
b. prowadzenie sekcji piłki ręcznej i sekcji tenisa stołowego oraz sekcji strzelectwa sportowego – na realizację zadania przeznacza się kwotę – 15.000,00;
c. prowadzenie:
– zajęć nauki wiosłowania i przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim,
– zajęć nauki gry w tenisa stołowego – na realizację ww. zadań przeznacza się Kwotę – 13.000,00 zł;
d. zorganizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych szkół podstawowych z terenu gminy Babiak – na realizację zadania przeznacza się kwotę – 3.000,00 zł;
e. zorganizowanie biegów cyklicznych i okolicznościowych – na realizację zadania przeznacza się kwotę – 4.000,00 zł.

Realizacja zadań może nastąpić w terminie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

II. Podmioty uprawnione do składania ofert:
O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) prowadzące działalność statutową z zakresu kultury fizycznej i sportu.

III. Wymagane dokumenty:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 r., poz. 1300) w Sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku ul. Plac Wolności 5 – p.33.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z KRS,
b) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły,
c) ostatnie zatwierdzone przez organy wewnętrzne sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe,
d) kopię statutu organizacji podpisanego przez osoby reprezentujące organizację,
e) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa oraz budżetu Gminy Babiak,
f) umowę partnerską lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w pkt V.1 oferty.
3. W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej.
Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1. Terminowość złożenia oferty i jej prawidłowość oraz kompletność, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji.
2. Kryteria finansowe – rzetelność przedstawionego kosztorysu.
3. Kryteria możliwości organizacyjnych:
– posiadane zasoby kadrowe, organizacyjne, techniczne i lokalowe,
– dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze.
4. Kryteria wartości merytorycznych:
– przewidywane efekty realizacji zadania,
– charakter i zasięg oddziaływania,
– znaczenie promocyjne dla Gminy Babiak,
– udział w zadaniach dzieci i młodzieży.

V. Zasady przyznawania dotacji.
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.).
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru, kompletne i złożone w terminie.
3. Zlecenie zadań będzie miało formę powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań.
4. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej, środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.
5. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inne cele.

VI. Termin i tryb wyboru oferty.
1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 7 dni po upływie terminu składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona, powołana zarządzeniem Wójta komisja.
3. Konkurs rozstrzyga Wójt, po zapoznaniu się z opinią Komisji.
4. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

VII. Warunki realizacji zadania publicznego.
1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnego z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 r., poz. 1300) Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 r., poz. 1300) do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 1200 .
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku.
3. Koperta powinna być opisana następująco: „nazwa i adres podmiotu” oraz „nazwa zadania określonego w konkursie”.

IX. Wielkość środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 roku:
– z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. organizowanie i prowadzenie treningów dla dwóch grup piłkarzy oraz rozgrywek w klasie A seniorów i w grupie najmłodszej Żak Orlik – na realizację zadania przeznaczono kwotę – 55.000,00 zł;
2. prowadzenie sekcji piłki ręcznej oraz sekcji tenisa stołowego i piłki siatkowej plażowej – na realizację tego zadania przeznaczono kwotę – 12.000,00 zł;
3. prowadzenie zajęć nauki wiosłowania oraz przygotowania zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim – na realizację zadania przeznaczono kwotę – 9.000.00 zł;
4. zorganizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych gimnazjów i szkół podstawowych z terenu gminy Babiak – na realizację zadania przeznaczono kwotę – 2.000,00 zł.
Wójt Gminy
(-)Wojciech Chojnowski

 Formularz ofertowy