VI Sesja Rady Gminy Babiak.

VI Sesja Rady Gminy BABIAK odbędzie się w dniu 26 kwietnia  2019 r. tj.  piątek  o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr V/19  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2019 pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Ozorzyn G-492547- etap II o długości 0,137 km i drogi gminnej Brdów – Ostrowy G-492540 – etap II o długości 0,638 km „
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brdowie.
 11. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Wnioski i zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad  VI Sesji Rady Gminy Babiak.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ Ireneusz Wiśniewski