WYNIKI Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2016.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2016 na ,”Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak”.
1. Liczba otrzymanych ofert – 4
2. Liczba odrzuconych ofert – 0
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KEISO”
Krzysztof Szczepaniak ,ul. Kościuszki 29, 62-635 Przedecz.

5. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą cena i najwyższą ceną:
Złożone oferty spełniły wymogi formalne. Mając na uwadze kryterium wyboru – najniższą cenę – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KEISO”
Krzysztof Szczepaniak , ul. Kościuszki 29, 62-635 Przedecz.

6.
Oferta wybrana               – 5 608,80 zł. (brutto).
Oferta z najniższą ceną    – 5 608,80 zł.(brutto).
Oferta z najwyższą ceną – 9 827,70 zł. (brutto).

Komisja przetargowa:
Tadeusz Sierakowski
Piotr Kamiński
Ireneusz Wiśniewski
Zbigniew Witaszek