Wyniki zapytania ofertowego z dnia 31.07.2015 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2015 na „Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak”.
1 . Liczba otrzymanych ofert – 5
2. Liczba odrzuconych ofert – 0
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:
 „Działalność Usługowa” Brdów, ul. Ks. J. Markowskiego 10, 62-620 Babiak.
5. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą ceną i najwyższą     ceną:
Oferta wybrana 29 520,00 złotych (brutto)
Oferta z najniższą ceną 29 520,00 złotych (brutto).
Oferta z najwyższą ceną 61 042,44 złotych (brutto).
Komisja przetargowa
Tadeusz Sierakowski
Piotr Kamiński
Ireneusz Wiśniewski
Zbigniew Witaszek