XIV Sesja Rady Gminy Babiak

XIV SESJA RADY GMINY  BABIAK na dzień   11 marca  2020 r. tj. środa o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XIII/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie     międzysesyjnym.  
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w       miejscowości Ozorzyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ozorzyn stanowiącej własność Gminy Babiak.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Osówie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy       Babiak na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania zadania pn: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Babiak w       latach 2019-2020”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz       zapobiegania bezdomności zwierząt”.
 16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami       pozarządowymi   oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24    kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok. 
 17. Wnioski i zapytania radnych.
 18. Wnioski i zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Babiak.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              /../ Ireneusz Wiśniewski