XIV Sesja Rady Gminy Babiak

Hern Gminy BabiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy BABIAK, że XIV SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/16 poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na
  realizację zadania inwestycyjnego pn. : „ Przebudowa dróg powiatowych : 3199 P Mąkoszyn- Przybyłów i 3426 P Hilarewo- Olszak
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/168/12 Rady Gminy Babiak z
  dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
  Babiaku.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Babiak w sprawie uchwalenia
  Strategii Rozwoju Gminy Babiak do roku 2022.
 12. Informacja o złożonych wnioskach do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak.
 13. Rozstrzygnięcie wezwania właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
  letniskowe, zlokalizowanych w m. Lubotyń do usunięcia naruszenia prawa – Uchwały Nr XI/84/15 z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia uchwały nr XII/93/15 z dnia 09 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak za II półrocze 2015 roku.
 15. Wnioski i zapytania radnych.
 16. Wnioski i zapytania sołtysów.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Babiak.