XLI Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że XLI SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. tj. środa, o godz. 1300  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XL/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Informacja o stanie sanitarnym w gminie Babiak.
 9. Wyrażenie zgody na nabycie na własność Gminy Babiak nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubotyń.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
 11. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 12. Określenie rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 13. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 14. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 15. Uchwalenie programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 16. Wyrażenie opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów komunalnych na rok 2015 w Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
 17. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownika USC, Zastępcę Kierownika USC, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające w imieniu Wójta decyzje administracyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Wiśniewski