XXIII Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy Babiak, że XXIII Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. tj.  środa  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXII/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie         międzysesyjnym.  
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych  na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2017-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak uchwalonego Uchwałą Rady Gminy  Babiak Nr XLI/192/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku, zmienionego dla części obszaru  gminy Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XXXVI/263/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany nazwy ulicy 22 Lipca położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerami geodezyjnymi 87/1 i 587/1 na ulice Lipcową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym 86/2 na ulice Sierpniową.
 12. Podjęcie uchwały w  sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami – właścicielami działek przyległych do drogi gminnej w Babiaku, gmina Babiak w  sprawie nadania nazwy ulicy < np. Makowa> drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerami geodezyjnymi  nr 321/3, 322/3, 322/8, 320/2.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami – właścicielami działek przyległych do drogi gminnej w Babiaku, gmina Babiak – w sprawie nadania nazwy ulicy <np. Zbożowa> drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym 721/5.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Babiak.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Bogusławicach.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy Babiak za II półrocze 2016 roku.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babiak za II półrocze 2016 roku.
 19. Wnioski i zapytania radnych.
 20. Wnioski i zapytania sołtysów.
 21. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady Gminy

      /-/ Ireneusz Wiśniewski