Nabór wniosków na dofinansowanie w ramach WRPO.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
konkurs nr 21/I/2014
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”
Schemat IV„Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis”

Więcej „Nabór wniosków na dofinansowanie w ramach WRPO.”

XXXVI Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy BABIAK, że XXXVI SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. tj. środa, o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXV/14  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i  wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 10. Zaciągnięcie w 2014 roku pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w m.Babiak ul.Dworcowa G-492586 o dł. 0,69 km”.
 11. Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Babiak  dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ”Przebudowa dróg powiatowych nr 3199P, 3427P Babiak-Kiejsze i 3426P Babiak-Dęby Szlacheckie”.
 12. Udzielenie pomocy finansowej Gminie i Miastu Izbica Kujawska na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 13. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.z 2012 r. poz.1059 ze zm.).
 14. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  zabudowanej położonej w miejscowości Bogusławice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lubotyń.
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
 18. Rozpatrzenie wniosku Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Babiaku z dnia 28.01.2014 r. dot. działań radnego Gminy Babiak –   Szymona Simińskiego.
 19. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania radnych.

 

WERNISAŻ FOTOGRAFICZNY W BRDOWIE

Dnia 7 kwietnia 2014 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Brdowie odbędzie się  wernisaż fotograficzny oraz rozstrzygnięcie III konkursu fotograficznego „Portret osoby (osób), na których nam zależy”. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

Zapraszamy na wystawę!

Organizatorzy:
Bartosz Mikołajczyk
Dariusz Racinowski

Roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Więcej „Roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.”

Informacja dotycząca funduszu sołeckiego.

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:  Więcej „Informacja dotycząca funduszu sołeckiego.”

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW.

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”
– termin składania wniosków: 25 marca 2014 roku – 09 kwietnia 2014 roku
– limit dostępnych środków: 450 925,51 zł
– minimalne wymagania: uzyskanie minimum 3 punktów  w ramach kryteriów wyboru operacji Więcej „Wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW.”