Nowe obowiązki dla właścicieli lub zarządzających budynkami

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
nowe obowiązki dla właścicieli lub zarządzających budynkami
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
W związku z powyższym nałożono nowe obowiązki m.in.:
1) na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali – złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
– w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
– nie później niż w terminie 12 miesięcy dla źródła ciepła w budynkach już istniejących;
2) na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:
– w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub spalania paliw w przypadku nowo powstałych obiektów,
– w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła dla budynków już istniejących.
Deklarację można będzie złożyć:
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (www.zone.gunb.gov.pl),
w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.
PAMIĘTAJ!
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za jej brak będzie grozić grzywna, która zostanie wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Za wdrożenie, prowadzenie ewidencji i kontrole odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.XXIV Sesja Rady Gminy Babiak

XXIV SESJA  RADY  GMINY  BABIAK w kadencji 2018-2023  odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. tj. piątek o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

http://babiak.rada24.pl/posiedzenie/13377/ad14ee08.html

Transmisje wideo z sesji można zobaczyć:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm
Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z trwającą pandemią i zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą kierowaną do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, uruchamia nowy profil rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.
Rehabilitacja kierowana jest szczególnie do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy będą mieli wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19, spełniających warunki do skierowania na rehabilitację leczniczą.
Turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie w trybie stacjonarnym i całodobowym w czasie 21 dni. Rolnik będzie mógł skorzystać z zagwarantowanych nieodpłatnie zabiegów leczniczych zgodnych z profilem skierowania, całodobowego wyżywienia oraz noclegów.
Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi wniosek o skierowanie na rehabilitację, wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.
Rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.
Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce terenowej KRUS oraz pod adresem: https://www.krus.gov.pl/…/rehabilitacja-lecznicza-dla…/Informacja o spisie powszechnym

Trwa Narodowy Spis Powszechny 2021! Wejdź na spis.gov.pl lub skontaktuj się ze swoim rachmistrzem. W Gminie Babiak rachmistrzami są:
 • pan Dawid Maciejewski
 • pani Weronika Lewandowska
 • pani Monika Sędziak
Ze względu na panujący stan epidemii wywiady bezpośrednie nie będą realizowane aż do odwołania!
Jeśli jeszcze nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii spisowej, może do Ciebie zadzwonić rachmistrz spisowy. Chcesz sprawdzić jego tożsamość? Możesz to zrobić poprzez:
 • specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/
 • kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1– Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2– weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Inne ważne informacje:
 • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.
 • Jeśli spisałeś się przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie do Ciebie dzwonić w sprawie spisu!
 • Rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów w domach aż do odwołania.
 • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent niezwłocznie zgłoś na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
Pamiętaj, że zgodnie z ustawą rachmistrzowi nie można odmówić podania danych. Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo przekazanych danych, są objęte tajemnicą statystyczną.
Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
Rachmistrzowe realizują spis z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 lub infolinni sipowej 22 279 99 99Czyste powietrze

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – już niedługo wycofane zostaną dotacje na kotły węglowe, podwyższone będą też progi dochodowe.
Gmina Babiak czynnie uczestniczy w programie „Czyste Powietrze”, a urzędnicy pomagają mieszkańcom w wypełnianiu wniosków. Już niedługo zmienią się jednak zasady korzystania z dofinansowań. Zakup i montaż kotła na węgiel będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
Więcej na ten temat: https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-zmiany-w-programie…/
Jednocześnie przypominamy o funkcjonowaniu punktu konsultacyjnego dotyczącego realizacji programu czyste powietrze w Gminie Babiak. Pracownik urzędu jest do Państwa dyspozycji w każdy wtorek i czwartek w godzinach 7:30 do 15:30.Informacja

Uprzejmie informujemy, że prawidłowym numerem konta, na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320
XXIII Sesja Rady Gminy Babiak

XXIII Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w  dniu 28 kwietnia 2021 r. tj. środa o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z porządkiem obrad: http://babiak.rada24.pl/posiedzenie/13028/4080551c.html

Transmisja wideo z sesji na platformie Esesja.tv:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm
Punkt konsultacyjny

Od 6 kwietnia 2021 r. w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) Mieszkańcy Gminy Babiak otrzymają pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Funkcjonowanie Punktu Informacyjnego w Gminie Babiak dotyczącego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Godziny pracy punktu:

 • WTOREK – od 7:30 do 15:30
 • CZWARTEK – od 7:30 do 15:30

Wizyta w Urzędzie może odbyć się jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem pod numerem telefonu 632711071.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma dofinansowania:

 • dotacja

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonego pracownika i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Babiaku

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem można wypełnić podczas wizyty w Urzędzie Babiak. Następuje to po etapie doradczym. Następnie wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Gminy i przekazany do WFOŚiGW w Poznaniu. Wydana zostanie kopia wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Poznaniu. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje wniosek do WFOŚiGW

Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie (czas na rozpatrzenie wniosku – 30 dni roboczych).

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, przygotuj koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT

Na spotkanie w Urzędzie Gminy celem wypełnienia wniosku powinni zjawić się wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Kontakt

Urząd Gminy w Babiaku – Pan Krzysztof Broda, we wtorki i czwartki
pod nr tel. 63 27 11 07163 27 11 624

 

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Pracownik umówi się na dogodny termin i będzie do dyspozycji mieszkańców, zapewniając maksimum anonimowości podczas wizyty.

 • przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę (nie będzie możliwości przyjścia „z drogi”, gdyż wypełnianie wniosku trwa około 1-1,5 godziny a czas między wizytami wykorzystywany będzie do wietrzenia pomieszczenia)
 • na wizytę prosimy ubierać maseczki
 • przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/wymagana-dokumentacja

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU KROK PO KROKU

https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#

PYTANIA I ODPOWIEDZI

https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/

 
Narodowy Spis Powszechny

Od 1 kwietnia 2021r. startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego.
Samospis można wykonać tutaj: https://spis.gov.pl/
Zalogowanie się do formularza spisowego będzie odbywało się za pomocą węzła krajowego (tj. profil zaufany oraz systemy informatyczne banków) lub przez podanie numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

KTO I CO BĘDZIE OBJĘTE NSP 2021?

Obowiązkiem spisowym będą objęte:
osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie będzie przeprowadzony odrębnie spis osób bezdomnych.

CZEGO BĘDĄ DOTYCZYŁY PYTANIA W NSP2011?

W spisie będziemy pytani m.in. o:
cechy demograficzne – płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa;
aktywność ekonomiczną – bieżący status aktywności zawodowej (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo), lokalizację miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzymania, rodzaj pobieranych świadczeń;
poziom wykształcenia;
niepełnosprawność – samoocenę niepełnosprawności, grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności;
migracje wewnętrzne i zagraniczne;
przynależność etniczno-kulturową – narodowość, język, którym posługują się członkowie gospodarstwa domowego w kontaktach domowych, wyznanie;
gospodarstwa domowe i rodziny – stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.
Część formularza spisowego będzie zawierała pytania z zakresu stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Respondenci zostaną zapytani m.in. o rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, stan zamieszkania, własność mieszkania, liczbę osób w mieszkaniu, powierzchnię użytkową; liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym w mieszkaniu, wyposażenie w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania oraz tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe. W przypadku budynków pytania będą dotyczyły rodzaju budynku, w którym znajduje się mieszkanie, stanu zamieszkania, wyposażenia w urządzenia techniczne, własności budynku, liczby mieszkań oraz roku wybudowania budynku.
Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. Zadbajmy o naszą przyszłość. Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy i #LiczymySięDlaPolski!
plakat narodowego spisu powszechnegoNarodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny 2021 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r.
Informujemy jednakże, iż w związku z planowaną nowelizacją ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., termin przeprowadzenia spisu może ulec zmianie – tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r.
Spis będzie realizowany następującymi metodami:
obowiązkowo:
– metodą samospisu internetowego
uzupełniająco:
– metodą wywiadu telefonicznego
– metodą wywiadu bezpośredniego.
Informacje na temat spisu można uzyskać na stronie https://spis.gov.pl/
Informacja o narodowym spisie powszechnym