Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

 • Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
 • Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
 • Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Wypełniasz PIT dla pracownika – wpisz poprawny PESEL lub NIP

Więcej „Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika”

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Babiak informuje, że w terminie od 1 lutego do 1 marca 2021 r. można składać w tut. Urzędzie (w godzinach urzędowania) w pok. 33 lub 26 wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku wraz z załącznikami został zamieszczony pod poniższym linkiem:

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Babiak informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów cywilno-prawnych (zawartych z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) – osiągnęły następujące wyniki:

Lp.Nazwa i adres podmiotuOsiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami,innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
1.Tonsmeier Centrum Sp .z o.o., ul. Łąkoszyńska 127,               99-300 Kutno1,07 %38,93 %brak wskazań
2.Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun    Roztoka 6, 62-513 Krzymówbrak wskazań40,32 %brak wskazań
3.Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Kołosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
4.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 39,                 62-610 Sompolnosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
5.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,  62-540 Kleczewsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
6.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Koninsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
7.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesinsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Wójt Gminy Babiak informuje, żepodmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów cywilno-prawnych (zawartych z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Babiak nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) – osiągnęły następujące wyniki:

Lp.Nazwa i adres podmiotuOsiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami,innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
1.Tonsmeier Centrum Sp .z o.o., ul. Łąkoszyńska 127,               99-300 Kutno1,810 %30,975 %0,000 %
2.Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun    Roztoka 6, 62-513 Krzymówbrak wskazań74,48 %brak wskazań
3.Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dąbska 24, 62-600 Kołosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
4.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 39,                 62-610 Sompolnosprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
5.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,               62-540 Kleczewsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
6.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Koninsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe
7.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesinsprawozdania zerowesprawozdania zerowesprawozdania zerowe

XX Sesja Rady Gminy Babiak

W dniu 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godzinie 12:00 na sali widowiskowej w GOKiBP w Babiaku dobędzie się XX Sesja Rady Gminy Babiak z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XIX/20  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak
  na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego
  powierzenia Gminie Dąbie zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na
  prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia- ŚDS dla osób z zaburzeniami
  psychicznymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
  w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr 29/1257/2020 Kolegium
  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020r.
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad  XX  Sesji Rady Gminy Babiak.

Transmisja wideo z obrad sesji Rady Gminy w Babiaku będzie dostępna na portalu esesja.tv

Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian następujących dokumentów:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” ( LSR 12-2020 euro.doc)
 2. Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł                     ( Procedury do dużych i przedsiębiorczości 12-2020.doc)

W powyższych dokumentach zapisy wykreślone oznaczone są kolorem czerwonym, zapisy wprowadzone i proponowane oznaczone są kolorem zielonym.

Procedura zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego (LSR) przez Społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” (w tym sposób konsultacji społecznych) jest dokonywana na podstawie załącznika nr 1 do LSR “Procedura aktualizacji LSR”.

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.

Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: biuro@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 11.12.2020 – 18.12.2020 r. (w ostatnim dniu konsultacji formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 14.00).

FORMULARZ KONSULTACYJNY (formularz do konsultacji.doc)