Informacja

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
 –   od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.
Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:
 – faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do   produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca   2015 r.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1669).
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł.