Informacja dotycząca usuwania drzew i krzewów.

Szanowni mieszkańcy Gminy Babiak,

Wraz z nowym 2017 rokiem weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), której zapisy wprowadziły kilka znaczących zmian w zakresie usuwania drzew i krzewów. Najważniejsze  z nich to:

1. zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2. rolnicy prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie, chcąc przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania rolniczego, mogą usuwać drzewa i krzewy bez zezwolenia (z gruntów zaewidencjonowanych jako rolne);

3. w każdym przypadku – niezależnie od celu usunięcia, można usuwać drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.