Informacja o wyniku przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Brdów

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) – Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1. W dniu 31 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku w pokoju 18 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, tj. działki nr 529 o powierzchni 0,7600 ha położonej w obrębie Brdów.
2.Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:

    – oznaczenie geodezyjne – działka nr 529 obręb Brdów,

    – nr księgi wieczystej – KN1K/00008060/5

3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 3

    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

4. Czynsz wywoławczy: 300,00 zł.

    Czynsz osiągnięty w przetargu:    1030,00 zł.

5. Dzierżawcą nieruchomości został: Dariusz Marciniak

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.plna okres minimum 7 dni począwszy od 8 września 2023.

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę