Informacja o wyniku przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowości Kiejsze

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) – Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 1. W dniu 12 października 2023 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku w pokoju 18 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kiejsze, tj. działek 77 i 124 o pow. 1,89 ha (godz. 11:00) o nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o powierzchni 7,69 ha (godz. 11:45).
 2. Przedmiot dzierżawy według katastru nieruchomości:
  a) oznaczenie geodezyjne działki nr 77 i 124, obręb Kiejsze,  nr księgi wieczystej KN1K/00016236/9;
  b) oznaczenie geodezyjne – działki nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, obręb Kiejsze, nr księgi wieczystej – KN1K/00016236/9.

 3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu:
  a) 1 osoba;
  b) 3 osoby.
 4. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu:
  a) 2 osoby
  b) 2 osoby
 5. Czynsz wywoławczy:
  a) 989,10 zł;
  b) 5468,00 zł.
 6. Czynsz osiągnięty w przetargu:
  a) 1050,00 zł;
  b) 10 100,00 zł.
 7. Dzierżawcą nieruchomości został: Michał Górnik

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl na okres minimum 7 dni począwszy od 20 października 2023 r.