Ogłoszenie

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na terenie miejscowości Lubotyń, (lokal usługowy o powierzchni 111 m2 położony na dz. o nr ew. 149/1) będących własnością Gminy Babiak.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Wykaz nr 1/2024

nieruchomości przeznaczonych na wynajem w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego

Opis nieruchomości

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu

Okres najmu

Wysokość stawek czynszu / okres naliczenia czynszu oraz termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Adres

Oznaczenie nieruchomości i nr księgi wieczystej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Lubotyń 14,

62-620 Babiak

Lubotyń

Dz. nr 149/1, ark. mapy 1, obręb Lubotyń

Brak KW

 

111 m2

 

Lokal użytkowy w budynku parterowym. Wyposażony w instalację: – elektryczną;

Wodną.

Lokal handlowo – usługowy. 5 lat 823,12 zł

+

Należny podatek VAT

 

miesięcznie

 

płatny z dołu do 10 dnia każdego miesiąca

Raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykaz

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski