OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 04.09.2023 r. i zostaną zakończone dnia 12.09.2023 r.  o godz. 12:00.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33)                     z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.babiak.org.pl lub          z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak, na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały

Formularz_konsultacji