OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KLULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2024

ZARZĄDZENIE nr 300/24

WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Babiak w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)      Zorganizowanie Biegu i Marszu Powstańczego oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i rajdu rowerowego.

b)     Zorganizowanie XV Biegu im. Poli Negri, Nocy Świętojańskiej oraz Powitania Lata.

c)      Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego.

d)     Zorganizowanie w miejscowości Zakrzewo pikniku rodzinnego.

2.      Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

 

                                                                                              Załącznik do Zarządzenia nr  300/24

                                                                                           Wójta Gminy Babiak z dnia 15 stycznia 2024 r.

WÓJT GMINY BABIAK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz budżet Gminy Babiak na rok 2024.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków

1.      Zadanie pod nazwą: „Zorganizowanie Biegu i Marszu Powstańczego oraz festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i rajdu rowerowego”, kwota przeznaczona na to zadanie to 7.000,00 zł.

Celem zadania jest: Zorganizowanie wydarzeń kulturalnych połączonych z aktywnością fizyczną wraz z odwiedzaniem miejsc historycznych na terenie Gminy Babiak oraz kultywowanie wydarzeń historycznych.

Termin realizacji zadania: 07.02.2024 r. do 12.12.2024 r.

2.      Zadanie pod nazwą: „Zorganizowanie XV Biegu im. Poli Negri, Nocy Świętojańskiej oraz Powitania Lata”, kwota przeznaczona na to zadanie 7.000,00 zł.

Celem zadania jest: Zorganizowanie wydarzeń kulturalnych związanych z historią Brdowa oraz całej Gminy Babiak.

Termin realizacji zadania: 07.02.2024 r. do 12.12.2024 r.

3.      Zadanie pod nazwą: „Zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego         z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego”, kwota przeznaczona na to zadanie 10.000,00 zł.

Celem zadania jest: Zorganizowanie wydarzenia kulturalnego z okazji Dnia Dziecka oraz rajdu rowerowego połączonego z odwiedzaniem miejsc historycznych na terenie Gminy Babiak.

Termin realizacji zadania: 07.02.2024 r. do 12.12.2024 r.

4.      Zadanie pod nazwą: „Zorganizowanie w miejscowości Zakrzewo pikniku rodzinnego”, kwota przeznaczona na to zadanie 5.000,00 zł.

Celem zadania jest: Zorganizowanie wydarzenia kulturalnego dla lokalnej społeczności.

Termin realizacji zadania: 07.02.2024 r. do 12.12.2024

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań łącznie: 29.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1.      O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

2.      Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej: www.babiak.org.pl oraz

BIP: bip.wokiss.pl/babiak Urzędu Gminy w Babiaku.

3.      Zadanie zlecane jest w formie powierzenia.

4.      Oferty realizacji zadania należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Oferty nie spełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.

5.      Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wybranemu w drodze niniejszego otwartego konkursu ofert, szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie na realizację zadania, zgodnej ze wzorem umowy określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

6.      Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

7.      a) zmiana tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od zleceniobiorcy lub przedłożenie aktualizacji oferty,

b) w przypadku zmiany kosztorysu obejmującego zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 15% – konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

1.      Gmina powierza realizację zadań publicznych w okresie od 07.02.2024 r. do 12.12.2024 r.

2.      Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisana umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

a)      z oferty zajęć, imprez lub innych przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Babiak,

b)      zajęcia dla odbiorców oferty powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych, w tym dostosowanych do specyfiki grupy docelowej,

c)      realizacją zadania mogą być objęte osoby z terenu innych samorządów pod warunkiem pozyskania dotacji przez podmiot wnioskujący na ten cel z innego samorządu w wysokości proporcjonalnej do dotacji uzyskanej z Gminy Babiak przeliczonej na 1 uczestnika projektu lub zabezpieczenia i udokumentowania środków finansowych z innych źródeł zewnętrznych takich jak wpłaty sponsorskie, darowizny z wyraźnym wskazaniem adresata wpłaty lub uiszczenia pełnej odpłatności za uczestnictwo w realizowanym projekcie; podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii umowy potwierdzającej otrzymanie środków innego samorządu,

d)      koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę Babiak na powierzenie  zadania,

e)      dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie,

f)  w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zamiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej,

g)   podmioty, które otrzymają dotacje na realizację zadania zobowiązane są zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Babiak. Informacja, wraz z logotypem Gminy Babiak, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczna w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania)zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Babiak”.

h)   oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

3.  W odniesieniu do zadania I.1. oczekiwane rezultaty to:

a) zorganizowanie Biegu i Marszu Śladami Powstańczych Walk,

b) zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,

b) zorganizowanie min. jednego rajdu rowerowego Konstytucji 3 Maja lub Niepodległości.

4. W odniesieniu do zadania I.2 oczekiwane rezultaty to:

a) zorganizowanie XV Biegu im. Poli Negri,

b) zorganizowanie Nocy Świętojańskiej,

c) zorganizowanie Powitania Lata.

5. W odniesieniu do zadania I.3 oczekiwane rezultaty to:

a) zorganizowanie w miejscowości Babiak festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,

b) zorganizowanie rajdu rowerowego połączonego z odwiedzaniem miejsc historycznych na terenie Gminy Babiak.

6. W odniesieniu do zadania I.4 oczekiwane rezultaty to:

a) zorganizowanie w miejscowości Zakrzewo pikniku rodzinnego.

IV. Termin składania ofert.

1.      Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Babiaku – obowiązuje data wpływu do Urzędu do dnia 06.02.2024 r. do godz. 12.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

2.      Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w pkt. I. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta winna być złożona na druku, o których mowa w pkt II.4 wraz z następującymi załącznikami:

– statut organizacji/stowarzyszenia,

– informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki Zdrowotnej – KRS (jeżeli dotyczy),

– potwierdzenie wpisu do ewidencji klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kole (jeżeli dotyczy).

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1.  Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

2.  Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątka imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikacje osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.

3.  Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie terminami realizacji poszczególnych zadań.

4. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisje Konkursową.

5. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę  następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – (od 0 do 10) pkt;

1. doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania    wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (0-5),

2. zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania (0-5),

b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – (od 0 – 15) pkt;

1. racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań (0-5),

2. prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów (0-2),

3. szczegółowy opis pozycji kosztorysu (0-3),

4. adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek (0-5),

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent  będzie realizować zadanie publiczne – (od 0 do 35) pkt,

1. uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców zadania (0-5),

2. zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym (0-2),

3. opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji (0-3),

4. spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu (0-5),

5. zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu (0-5),

6. analiza ryzyk występujących w związku z realizacja zadania (0-5),

7. komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji (0-2),

8. kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-5),

f) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – (od -5 do 5 ) pkt,

6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 65 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

7. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie oferty i tworzy listę rankingową.

8. Komisja przedkłada listę do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Babiak w terminie do 7 dni od zakończenia naboru.

9. O wynikach konkursu Wójt  Gminy Babiak informuje pisemnie w terminie do 7 dni od otrzymania od Komisji Konkursowej listy rankingowej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Babiak, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Babiaku.

10. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

11. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.

12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

VI. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

Gmina w 2023 r. wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizacje zadań publicznych określonych niniejszym regulaminem konkursowym w łącznej wysokości 20 998,99 zł, natomiast w 2022 r. na realizację ww. zadań wydatkowano środki finansowe w wysokości 21 936,62 zł.

Wójt Gminy

(-) Wojciech Chojnowski

Dokumenty dostępne w dziale ” Wnioski do pobrania”, w punkcie: „Pożytek publiczny”