XXVII Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakXXVII Sesja Rady  Gminy  Babiak  odbędzie się w dniu 04 października 2017r. tj.  środa  o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXVI/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/108/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Babiak Nr XXVI/236/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubotyniu na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przysługiwania diet dla radnych Gminy Babiak.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet sołtysów Gminy Babiak.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Babiak.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii nadania nazwy na przykład ulica „Lipowa” drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerami geodezyjnymi nr 564/14 i 563/12.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii nadania nazwy na przykład ulica „Różana” drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 325/2.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii nadania nazwy na przykład ulica „Szkolna” drodze gminnej położonej  w miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 273/6.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii nadania nazwy na przykład ulica „Malinowa” drodze gminnej  położonej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 607/4.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii zmiany nazwy ulicy Poznańskiej w miejscowości Babiak na odcinku położonym na działce o numerze geodezyjnym 121/12, obręb Babiak na nazwę na przykład ulica „Sezamowa”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii zmiany nazwy ulicy Poznańskiej w miejscowości Babiak na odcinku położonym na działkach o numerach geodezyjnych 540/1, obręb Babiak na nazwę ulica „Śliwkowa”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii zmiany nazwy ulicy Poznańskiej w miejscowości Babiak na odcinku położonym na działkach o numerach geodezyjnych 543/6, 121/11 i 123/6,  obręb Babiak na nazwę ulica „Kopernika”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Ozorzyn w kwestii nadania nazwy na przykład ulica „Łąkowa” drodze gminnej położonej w miejscowości Ozorzyn, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 65.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej   w miejscowości Babiak.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Babiak.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej  w miejscowości Ozorzyn.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia     nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębno Królewskie stanowiącej własność Gminy Babiak
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Babiak.
 28. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych
  przez radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
  Kierownika USC, Zastępcę Kierownika USC, kierowników gminnych jednostek
  organizacyjnych  oraz osoby wydające w imieniu Wójta decyzje administracyjne,
  według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 29. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy za I półrocze 2017 roku.
 30. Wnioski i zapytania radnych.
 31. Wnioski i zapytania sołtysów.
 32. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 33. Wolne wnioski i informacje.
 34. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Babiak.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Wiśniewski