XXX Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakXXX  SESJA  RADY  GMINY  BABIAK odbędzie się w dniu  26 stycznia 2018 r. tj.  piątek  o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Prezentacja porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie Protokołu nr XXIX/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie

międzysesyjnym.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez

przedszkola prowadzone przez Gminę Babiak w zakresie ponadnormatywnym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

położonej w miejscowości Babiak.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

położonej w miejscowości Babiak.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości

Babiak w kwestii nadania nazwy ulicy na przykład „Wodna” drodze gminnej położonej

w miejscowości Babiak, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 255/2 i 268/3.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przekazywania sołectwom Gminy Babiak

mienia komunalnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych w Gminie Babiak na lata 2018 – 2022.

14. Wnioski i zapytania radnych.

15. Wnioski i zapytania sołtysów.

16. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Babiak.