Zarządzenie nr 26/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/23 WÓJTA GMINY BABIAK
z dnia 6 listopada 2023 r.

zmieniające załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 24/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju: koparko-ładowarka, rok produkcji 2008, będącej własnością Gminy Babiak

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. zmienia się Rozdział IV pkt 1) nadając mu brzmienie: „Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto UG w Babiaku nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713 wadium w wysokości 17 160,00 zł (siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 10/100). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2023 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy”.

§ 2.

W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. zmienia się ustęp 3 lit. a) nadając mu brzmienie: wpłacą na konto UG w Babiaku nr 80 8534 0006 2200 0909 0013 3713 wadium w wysokości 17 160,00 zł (siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 10/100). Z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2023 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy.”

§ 3.

Pozostałe zapisy Zarządzenia 24/23 oraz jej załączników pozostają bez zmian.

§ 4.

1. Poprawione załączniki stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Stanowisku ds. gospodarowania nieuchomościami.
3. Zarządzenie wraz z Załącznikami opublikować na stronie internetowej Urzędu Gminy w Babiaku(http://www.babiak.org.pl/) oraz umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy
Wojciech Chojnowski

Załącznik:

Zarządzenie+załączniki