Informacja

INFORMACJA

dla przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Działając na podstawie art. 6c ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.),

Wójt Gminy Babiak

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, w tym odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/83/15 Rady Gminy Babiak z dnia 27 listopada 2015 r.            w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objęte zostały:

  • Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy,
  • świetlice wiejskie,
  • jednostki ochotniczych straży pożarnych,
  • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku,
  • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Planowany termin przeprowadzenia przedmiotowego postępowania I kwartał 2024 r.

Wójt

Wojciech Chonowski